UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
- kadencja 1998-2002
- kadencja 1994-1998
- kadencja 1990-1994
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > poprzednie > kadencja 1998-2002 strona główna 
kadencja 1998-2002
Uchwała Nr I/1/98 
 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:02:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/2/98 
 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:03:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/3/98 
  w sprawie wyboru burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-16 15:05:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/4/98 
 w sprawie wyboru zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-16 15:05:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/5/98 
 w sprawie wyboru Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:06:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/6/98 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/318/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:08:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/7/98 
 w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-10-16 15:08:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/8/98 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-16 15:09:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/9/98 
 w sprawie powołania Komisji doraźnej do zbadania rozdziału i wielkości pomocy ze środków dla powodzian poszkodowanych w powodzi w lipcu 1997 roku.
Informację dodano 2007-10-16 15:11:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/10/98 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-16 15:13:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/11/98 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:13:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/12/98 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-16 15:15:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/13/98 
 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:16:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/14/98 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:16:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/15/98 
 w sprawie uzupełnienia składów Komisji o osoby spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-16 15:17:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/16/98 
 w sprawie nadania nazwy ulicy na Osiedlu "Południe".
Informację zaktualizowano 2007-10-19 15:17:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/17/98 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/255/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 września 1997r. w sprawie zasad wynajmu mieszkań wybudowanych ze środków Skarbu Państwa a przekazanych Gminie Połaniec umową Nr 22 z dnia 14 sierpnia 1997r., z przeznaczeniem dla osób których mieszkania lub domy zostały zniszczone w wyniku powodzi (Z późn. zmianami) oraz zmiany uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 kwietnia 1995r. w sprawie zasad trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
Informację dodano 2007-10-16 15:24:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała III/18/98 
 w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży działki nr 4909/1 położonej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:31:55, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała III/19/98 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki oznaczonej nr 4969 o pow. 373 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Anny i Tadeusza Godzwon zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:33:15, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr IV/20/98 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-16 15:33:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/21/98 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:34:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/22/98 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-16 15:35:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała V/23/99 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 5881/67 o pow. 39 m. kw. położonej w Połańcu przy ul. Czarnieckiego 29, stanowiącej własność Gminy Połaniec, i sprzedaży znajdującego się na niej pawilonu handlowo-usługowego, na rzecz P. Marka Jaroszka zam. w Rytwianach.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:34:05, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr VI/24/99 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-16 15:39:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/25/99 
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999.
Informację dodano 2007-10-16 15:40:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/26/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:42:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/27/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-16 15:42:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/28/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie.
Informację dodano 2007-10-16 15:43:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/29/99 
 w sprawie ustalenia sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec oraz granic jego obwodu.
Informację dodano 2007-10-16 15:48:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/30/99 
 w sprawie założenia gimnazjum w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:26:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/31/99 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-19 13:28:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/32/99 
 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-19 13:29:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/33/99 
 w sprawie użyczenia gruntów wraz z obiektami oczyszczalni ścieków, pompowni głównej, pompowni sieciowej nr 1 i lokalnej pompowni nr 2 ścieków bytowo-gospodarczych, pompowni wody, magistrali dosyłowej wody, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i urządzeń do uzdatniania wody, położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz Turska Wielkiego gmina Osiek, stanowiących własność Gminy Połaniec na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:32:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/34/99 
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Gminy.
Informację dodano 2007-10-19 13:34:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/35/99 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 13:35:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/36/99 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/277/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-19 13:37:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/37/99 
 w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-19 13:38:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/38/99 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-19 13:39:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/39/99 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-19 13:40:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/40/99 
 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Informację dodano 2007-10-19 13:42:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/41/99 
 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do rad sołeckich i zarządów osiedli przeprowadzonych w miesiącach styczeń-luty 1999 roku.
Informację dodano 2007-10-19 13:44:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/42/99 
 w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowych jednostek pomocniczych na terenie miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-19 13:45:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/43/99 
 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Informację dodano 2007-10-19 13:46:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/44/99 
 w sprawie przejęcia opieki nad kwaterami i grobami wojennymi, które znajdują się na terenie Miasta Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:47:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/45/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6040/54 o powierzchni 0,1860 ha położonej przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:48:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/46/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Informację dodano 2007-10-19 13:49:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/47/99 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-19 13:50:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/48/99 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-19 13:51:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/49/99 
 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Informację dodano 2007-10-19 13:52:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/50/99 
 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Ruszczańskiej 3 w Połańcu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:53:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/51/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 4860 o pow. 360 m. kw. położonej przy ulicy M. Konopnickiej w Połańcu, stanowiacej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:55:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/52/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6580 o pow. 0,0875 ha położonej przy ulicy Osieckiej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:56:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/53/99 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6561, 6562, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6592, 6593, 6594, 6595 i 6596 o łącznej powierzchni 0,5869 ha, położonych przy ul. Reymonta w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych "Północ" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:59:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/54/99 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 14:00:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/55/99 
 w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 14:01:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/56/99 
 w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr II/7/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 listopada 1998 roku w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-10-19 14:02:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/57/99 
 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:04:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/58/99 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maśnik.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:21:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/59/99 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:22:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/60/99 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:22:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/61/99 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 14:07:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/62/99 
 w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 14:26:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/63/99 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań z zakresu infrastruktury komunalnej w Mieście i Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:27:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/64/99 
 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:28:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/65/99 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-19 14:29:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/66/99 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 14:31:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/67/99 
 w sprawie powołania zespołu ds. opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników.
Informację dodano 2007-10-19 14:32:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/68/99 
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-19 15:25:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/69/99 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 6418/1 w pow. 609 m. kw. położonej przy ul. Mieleckiej w Połańcu, na rzecz Spółdzielni Inwalidów "Jedność" w Staszowie.
Informację dodano 2007-10-19 14:36:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/70/99 
 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:38:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/71/99 
 w sprawie przyjęcia programu zamierzeń organizacyjnych i inwestycyjnych Miasta i Gminy Połaniec na najbliższe lata.
Informację dodano 2007-10-19 14:39:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/72/99 
 w sprawie sprzedaży działek nr 151/14, 151/18, 173/5 i 192/6 o łącznej powierzchni 0,66 ha położonych w Zawadzie gm. połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:44:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/73/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6523 o pow. 328 m. kw. położonej przy ulicy E. Orzeszkowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:47:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/74/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6611/1 o pow. 436 m. kw. położonej przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:48:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/75/99 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki nr 4919/1 o pow. 150 m. kw. położonej przy ulicy Żeromskiego w Połańcu, stanowiacej własność Gminy Połaniec, na rzecz Teresy i Krzysztofa Roguz zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:36:11, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XIII/76/99 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów komunalnych na grunty stanowiace własność P. Stanisława Pieniążka zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:36:56, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XIII/77/99 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działek nr nr 6339/6, 6341/8 i 2732 o łącznej powierzchni 0,1133 ha, położonych w rejonie osiedla "Południe" w Połańcu, stanowiących własność P. Danuty Bednarskiej zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:37:47, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XIII/78/99 
 w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-19 15:30:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/79/99 
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnonych w Publicznych Przedszkolach, Publicznych Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 15:12:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/80/99 
 w sprawie wyboru ławników i członków kolegium d/s wykroczeń.
Informację dodano 2007-10-19 15:13:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/81/99 
 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między gminami Połaniec i Stara Lubovna.
Informację dodano 2007-10-22 11:41:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/82/99 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 11:49:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/83/99 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 11:51:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/84/99 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2000 r.
Informację dodano 2007-10-22 11:52:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/85/99 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-22 11:53:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/86/99 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-22 11:54:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/87/99 
 w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Informację dodano 2007-10-22 11:55:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/88/99 
 w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Informację dodano 2007-10-22 11:56:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/89/99 
 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska przy ulicy St. Czarnieckiego Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 11:57:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/90/99 
 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu uchwalonego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodni Zdrowia w Połańcu w dniu 15 października 1999 r. Uchwałą nr 4/99.
Informację dodano 2007-10-22 12:00:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/91/99 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów komunalnych na grunty stanowiace własność P. Teresy i Kazimierza Górniak zam. w Kamieńcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:16:44, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XVI/92/99 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 12:48:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/93/99 
 w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 12:49:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/94/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 12:51:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/95/00 
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2000 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Gminy.
Informację dodano 2007-10-22 12:52:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/96/00 
 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii.
Informację dodano 2007-10-22 12:53:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/97/00 
 w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie zmian urzędowych nazw miejscowości.
Informację dodano 2007-10-22 12:55:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/98/00 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy.
Informację zaktualizowano 2007-10-22 14:30:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/99/00 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maśnik.
Informację dodano 2007-10-22 12:58:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/100/00 
 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnicy gmina Połaniec, wniesionego na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: od 27 grudnia 1999 roku do 20 stycznia 2000 roku.
Informację dodano 2007-10-22 13:00:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/101/00 
 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica gmina Połaniec wniesionego na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: od 27 grudnia 1999 roku do 20 stycznia 2000 roku.
Informację dodano 2007-10-22 13:02:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/102/00 
 w sprawie przeniesienia własności majątku w zamian za zaległości podatkowe.
Informację dodano 2007-10-22 13:03:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/103/00 
 w sprawie inkasa łącznego zobowiazania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
Informację dodano 2007-10-22 13:04:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/104/00 
 w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Informację dodano 2007-10-22 13:05:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/105/00 
 w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
Informację dodano 2007-10-22 13:07:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/106/00 
 w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" z siedzibą w Kielcach.
Informację dodano 2007-10-22 13:08:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/107/00 
 w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Miasta i Gminy Połaniec "bezdomnych zwierząt" oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z nimi.
Informację dodano 2007-10-22 13:10:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/108/00 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
Informację dodano 2007-10-22 13:12:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/109/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/318/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu, zmienionej Uchwałą Nr II/6/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 listopada 1998 r.
Informację dodano 2007-10-22 13:15:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/110/00 
 w sprawie ustalenai szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach.
Informację dodano 2007-10-22 13:16:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/111/00 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:30:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/112/00 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:31:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/113/00 
 w sprawie powołania Komisji Etyki Radnych.
Informację dodano 2007-10-22 13:32:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/114/00 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 13:33:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/115/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 328 o pow. 0,18 ha położonej w Maśniku gm. Połaniec, pod lokalizację drogi gminnej.
Informację dodano 2007-10-22 13:49:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/116/00 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:50:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/117/00 
 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Informację dodano 2007-10-22 13:51:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/118/00 
 w sprawie ustalenia trybu postepowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Informację dodano 2007-10-22 13:53:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/119/00 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:55:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/120/00 
 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym "Północ I" i "Północ II" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 13:56:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/121/00 
 w sprawie zamiany nieruchomości gruntów położonych w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 13:57:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/122/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod modernizację drogi gminnej we wsi Maśnik, gm. Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 13:58:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXII/123/00 
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Osieckiej w Połańcu stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:07:58, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXII/124/00 
 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku byłej agronomówki położonej w Połańcu, przy ulicy Zrębińskiej, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 14:19:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/125/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/99 z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-22 14:36:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/126/00 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-22 14:21:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/127/00 
 w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zmiany niektórych nazw urzędowych miejscowości w Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 14:23:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/128/00 
 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Informację dodano 2007-10-22 14:24:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/129/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/149/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 14:25:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/130/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/150/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 14:27:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/131/00 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 11:12:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/132/00 
 w sprawie utworzenia Publicznego Gminazjum w Ruszczy i Zespołu Szkół w Ruszczy przy ul. Szkolnej 2 składającego się z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Ruszczy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec oraz granic jego obwodu.
Informację dodano 2007-10-23 11:15:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/133/00 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 11:16:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/134/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/99 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Informację dodano 2007-10-23 11:17:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/135/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-23 11:20:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/136/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/277/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-23 11:22:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/137/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska przy ulicy Stefana Czarnieckiego Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-23 11:24:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/138/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/98/2000 Rady Gminy w Połańcu z dnia 6 kwietnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy.
Informację dodano 2007-10-23 11:36:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/139/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 kwietnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maśnik.
Informację dodano 2007-10-23 11:38:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/140/00 
 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Informację dodano 2007-10-23 11:39:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXIII/141/00 
 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:08:51, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXIII/142/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-23 11:41:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXIII/143/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 4705/1 o pow. 947 m. kw. pod budowę odwodnienia osiedla domków dla powodzian przy ul. Zrębińskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:09:26, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XXIII/144/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod lokalizację rowu odwadniającego w miejscowości Zdzieci Stare gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:10:18, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXIV/145/00 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:00:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/146/00 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:01:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/147/00 
 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnonych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Informację zaktualizowano 2007-10-23 15:31:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/148/00 
 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowańczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów.
Informację dodano 2007-10-23 12:09:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/149/00 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.
Informację dodano 2007-10-23 12:14:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/150/00 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:15:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/151/00 
 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Połaniec do stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:22:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/152/00 
 w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-23 12:22:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/153/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-23 12:25:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/154/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 311 o pow. 0,20 ha, położonej w Winnicy gm. Połaniec, pod lokalizację drogi.
Informację dodano 2007-10-23 12:34:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/155/00 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:34:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/156/00 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:37:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/157/00 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:38:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/158/00 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-23 12:38:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/159/00 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-23 12:39:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/160/00 
 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:40:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/161/00 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:43:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/162/00 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-11-06 13:14:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/163/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku byłej agronomówki położonej w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:46:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/164/00 
 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku byłej agronomówki położonej w Ruszczy, przy ulicy Krakowskiej, stanowiącego własność Gminy Połaniec, na rzecz najemcy.
Informację dodano 2007-10-23 12:48:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/165/00 
 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku byłej agronomówki położonej w Ruszczy, przy ul. Krakowskiej, stanowiącego własność Gminy Połaniec, na rzecz najemcy.
Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:50:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/166/00 
 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku byłej agronomówki w Ruszczy, przy ul. Krakowskiej, stanowiącego własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-23 12:53:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/167/00 
 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją i ustawami.
Informację dodano 2007-10-23 12:54:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/168/01 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-11-06 13:16:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/169/01 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-11-06 13:18:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/170/01 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/95 z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację dodano 2007-11-06 13:20:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/171/01 
 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności administracyjne polegające na wydawaniu zaswiadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu.
Informację dodano 2007-10-23 12:59:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/172/01 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w Połańcu przy ulicy 11 Listopada 10, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-23 14:48:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/173/01 
 w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami: 6407/1 o pow. 0,1502 ha i 6407/13 o pow. 0,1493 ha, położonych w Połańcu, przy ulicy Czarnieckiego, stanowiących własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-23 14:50:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/174/01 
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzinych przez Miasto i Gminę Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 14:52:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/175/01 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-23 14:53:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/176/01 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Połaniec wsi: Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Kamieniec, Zrębin, Kraśnik.
Informację dodano 2007-10-23 14:55:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/177/01 
 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 15:00:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/178/01 
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2001 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-23 15:01:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/179/01 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia 21 października 1999 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki nr 4919/1 o pow. 150 m. kw. położonej przy ulicy Żeromskiego w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, na rzecz Teresy i Krzysztofa Roguz zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:11:13, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XXX/180/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5557 o pow. 0,1301 ha, położonej przy ulicy Partyzantów w Połańcu, stanowiącej własność p. Teresy Spychała zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:12:45, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXX/181/01 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-24 13:18:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/182/01 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone od urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-24 13:20:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/183/01 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/95 z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację dodano 2007-10-24 13:21:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/184/01 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:22:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/185/01 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:23:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/186/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:24:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/187/01 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-24 13:25:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/188/01 
 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.
Informację dodano 2007-10-24 13:27:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/189/01 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki przy ulicy Żapniowskiej 1 w Połańcu wraz z Filią w Rudnikach.
Informację dodano 2007-10-24 13:30:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/190/01 
 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 13:31:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/191/01 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/31/99 z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-24 13:32:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/192/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:33:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/193/01 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:34:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/194/01 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:35:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/195/01 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:36:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/196/01 
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Krakowskiej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:13:33, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXXIII/197/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 388/4 o pow. 0,62 ha, położonej w Ruszczy gm. Połaniec pod lokalizację sali gimnastycznej.
Informację dodano 2007-10-24 13:39:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/198/01 
 w sprawie sprzedaży kontenerów mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Połaniec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-24 13:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/199/01 
 w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków.
Informację dodano 2007-10-24 13:42:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/200/01 
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków.
Informację dodano 2007-10-24 13:43:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/201/01 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do powoływania Komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminów nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informację dodano 2007-10-24 13:45:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/202/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:46:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/203/01 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:47:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/204/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:00:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/205/01 
 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Informację dodano 2007-10-24 14:03:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXV/206/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod lokalizację rowu odwadniającego oraz drogi dojazdowej do pól we wsi Wymysłów.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:14:34, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXXV/207/01 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:05:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/208/01 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6046/3, 6046/5, 6046/11, 6047/46, 6047/41, 6047/51, 6047/38, 6047/50, 6047/26, 6047/27 i 6050/2 o łącznej powierzchni 1,9767 ha, położonych na terenie osiedla woelorodzinnego w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:09:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/209/01 
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4894/2 o pow. 38 m. kw. zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej przy ul. Kochanowskiego w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-24 14:11:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/210/01 
 w sprawie zbywania nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wyzwolenia w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, wchodzącej w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TSSE EURO-PARK WISŁOSAN podstrefa w Staszowie, rejon w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:13:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/211/01 
 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością drogi koniecznej.
Informację dodano 2007-10-24 14:14:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/212/01 
 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-24 14:15:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/213/01 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-24 14:18:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/214/01 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec zmienionej uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2000 roku.
Informację dodano 2007-10-24 14:21:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/215/01 
 w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i Samorządem Rejonu Solecznickiego (Litwa).
Informację dodano 2007-10-24 14:23:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/216/01 
 w sprawie zatwierdzenia wyniku wyborów sołtysa w sołectwie Ruszcza.
Informację dodano 2007-10-24 14:24:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/217/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:25:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/218/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:26:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/219/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:27:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/220/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:28:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/221/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:29:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/222/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:30:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/223/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:31:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/224/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:32:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/225/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na odbudowę kanalizacji sanitarnej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:33:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/226/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na odbudowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:34:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/227/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na odbudowę CO w Łęgu.
Informację dodano 2007-10-24 14:35:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/228/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na remont składowiska odpadów komunalnych w Luszycy i likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Informację dodano 2007-10-24 14:37:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/229/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:38:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/230/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:39:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/231/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-25 14:41:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/232/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-25 14:42:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/233/01 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
Informację dodano 2007-10-25 14:42:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/234/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-25 14:43:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/235/01 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-25 14:44:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/236/01 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-25 14:45:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/237/01 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-25 14:46:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/238/01 
 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-25 14:46:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/239/01 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Informację dodano 2007-10-25 14:47:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXVIII/240/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 319/1 o pow. 0,0722 ha położonej w Kamieńcu gm. Połaniec, pod lokalizację rowu odwadniającego.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:15:08, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXXVIII/241/01 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności gruntów położonych przy ulicy Reymonta w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych "Północ" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-25 14:50:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/242/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod lokalizację przeprawy promowej w Winnicy gm. Połaniec.
Informację dodano 2007-10-25 14:51:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/243/01 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-25 14:52:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/244/01 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 2 w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-25 14:54:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/245/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:55:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/246/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:56:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/247/01 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:57:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/248/01 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:58:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/249/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-25 14:59:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/250/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-25 15:01:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/251/01 
 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-26 13:16:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/252/01 
 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lipowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 13:19:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/253/01 
 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, w stosunku do gruntów położonych na terenie osiedla wielorodzinnego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 13:21:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/254/01 
 w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie świadectw miejsca pochodzenia.
Informację dodano 2007-10-26 13:22:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/255/01 
 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Informację dodano 2007-10-26 13:23:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/256/01 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/106/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" z siedzibą w Kielcach.
Informację dodano 2007-10-26 13:24:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/257/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:25:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/258/01 
 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Informację dodano 2007-10-26 13:26:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/259/02 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:27:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/260/02 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 13:29:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/261/02 
 w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotóu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-26 13:30:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/262/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu uchwalonego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu w dniu 15 października 1999 r. Uchwałą Nr 4/99.
Informację dodano 2007-10-26 13:32:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/263/02 
 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Informację dodano 2007-10-26 13:33:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/264/02 
 w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
Informację dodano 2007-10-26 13:34:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/265/02 
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2002 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-26 13:35:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/266/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-26 13:37:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/267/02 
 w sprawie Nadania Statutu Zespołowi Szkół w Ruszczy.
Informację zaktualizowano 2007-10-26 14:37:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLII/268/02 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność P. P. Adama i Urszuli Górskich zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:40:47, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLII/269/02 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/171/01 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności administracyjne polegajace na wydawaniu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu.
Informację dodano 2007-10-26 13:41:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/270/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 listopada 1998 roku w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-10-26 13:42:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/271/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie uzupełnienia składów Komisji o osoby spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-26 13:43:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/272/02 
 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie Połaniec w roku 2003.
Informację dodano 2007-10-26 13:45:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/273/02 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:46:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/274/02 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:47:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/275/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:53:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLIII/276/02 
 w sprawie nabycia na podstawie umowy darowizny prawa własności gruntów na rzecz Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:59:56, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLIII/277/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod realizację odwodnienia we wsi Brzozowa gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:00:44, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLIII/278/02 
 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:06:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/279/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:07:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLV/280/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Żapniowskiej oraz rów odwadniający w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:02:25, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLV/281/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Kościelnej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:03:25, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLV/282/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Partyzantów w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:04:20, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLV/283/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki oznaczonej numerem 818/1 o pow. 0,1557 ha, położonej w Rudnikach gm. Połaniec przeznaczonej pod lokalizację pompowni wody w Rudnikach.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:05:24, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLV/284/02 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:13:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/285/02 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:14:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/286/02 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:15:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/287/02 
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:16:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/288/02 
 w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:18:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/289/02 
 w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-26 14:19:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/290/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:19:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/291/02 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji na Osiedlu Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:20:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/292/02 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszowskiej w Połancu.
Informację dodano 2007-10-26 14:21:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/293/02 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. 11 Listopada w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:22:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/294/02 
 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:23:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/295/02 
 w sprawie sprzedaży działki nr 4286/4 o pow. 290 m. kw. położonej przy ul. E. Orzeszkowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:25:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/296/02 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Ruszczy przy ul. Kościelnej, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-26 14:26:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/297/02 
 w sprawie przedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Ruszczy przy ul. Kościelnej, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-26 14:28:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLVI/298/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połanec gruntów przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do wału wiślanego w Maśniku gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:06:51, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLVII/299/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:30:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/300/02 
 w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości byłej stacji uzdatniania wody, położonych przy ulicy Mieleckiej w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:31:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/301/02 
 w sprawie sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6172/5 o pow. 58 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w trybie bezprzetargowym.
Informację dodano 2007-10-29 12:31:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/302/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6830 położonej w Połańcu, stanowiacej własność P. Władysława Tatary zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-29 12:33:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/303/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/277/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-29 12:36:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/304/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-29 12:38:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/305/02 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-29 12:39:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVIII/306/02 
 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
Informację dodano 2007-10-29 12:40:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/307/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-29 12:41:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/308/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXV/205/01 z dnia 20 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Informację dodano 2007-10-29 12:44:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/309/02 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
Informację dodano 2007-10-29 12:45:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/310/02 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-29 12:46:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLIX/311/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5971 położonej w Połańcu, stanowiącej własność P. Tadeusza Wójcikowskiego zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:01:37, wprowadzający: Jolanta Skotnicka

Zobacz:
 kadencja 1998-2002 .  kadencja 1994-1998 .  kadencja 1990-1994 . 
wersja do druku