Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Programy rozwoju strona główna 
Programy rozwoju
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt.2-5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje o możliwościach zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Aneks nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 – 2015 ”.

skan_1_07_2014.pdf

Aneks nr 2 do LPR_marzec2014 popr.pdf

 
Informację dodano 2014-07-04 14:39:47, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Projekt Aneksu nr 1 do Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata
2007 – 2013 

Projekt Aneksu nr 1 do  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 -2013 wynika z konieczności wprowadzenia do programu nowych zadań inwestycyjnych  w  Obszarze B – Edukacja i Rekreacja.
Aneks został opracowany zgodnie z  Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczącymi przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

LPR wraz z Aneksem nr 1 stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego  o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działania 6.2 - Rewitalizacja małych miast.

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28 -230 Połaniec do dnia 03-11-2009 r.

Projekt aneksu do LPR

 
Informację zaktualizowano 2009-10-30 14:30:59, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Burmistrz MiG Jacek Tarnowski
Lokalny Program Rewitalizacj 

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007-2013.
Z uwagi na ukazanie się projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  dotyczącego przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji zachodzi konieczność dostosowania dokumentu zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/78/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 r. do wymogów określonych w Wytycznych. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 - 2013.
Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazywać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy  w Połańcu, Ul. Ruszczańska 27,  28 – 230 Połaniec  do dnia 05.01.2009 r.

Poniżej zamieszczamy Projekt aktualizacji LPR [ pdf ].

 LPR_Polaniec_Aktualny.pdf
Informację zaktualizowano 2008-12-22 15:54:07, wprowadzający: Sławomir Mikina
wersja do druku