bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Programy rozwoju strona główna 
Programy rozwoju
Lokalny Program Rewitalizacj 

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007-2013.
Z uwagi na ukazanie się projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  dotyczącego przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji zachodzi konieczność dostosowania dokumentu zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/78/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 r. do wymogów określonych w Wytycznych. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 - 2013.
Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazywać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy  w Połańcu, Ul. Ruszczańska 27,  28 – 230 Połaniec  do dnia 05.01.2009 r.

Poniżej zamieszczamy Projekt aktualizacji LPR [ pdf ].

 LPR_Polaniec_Aktualny.pdf
Informację zaktualizowano 2008-12-22 15:54:07, wprowadzający: Sławomir Mikina
Projekt Aneksu nr 1 do Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata
2007 – 2013 

Projekt Aneksu nr 1 do  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 -2013 wynika z konieczności wprowadzenia do programu nowych zadań inwestycyjnych  w  Obszarze B – Edukacja i Rekreacja.
Aneks został opracowany zgodnie z  Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczącymi przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

LPR wraz z Aneksem nr 1 stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego  o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działania 6.2 - Rewitalizacja małych miast.

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28 -230 Połaniec do dnia 03-11-2009 r.

Projekt aneksu do LPR

 
Informację zaktualizowano 2009-10-30 14:30:59, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Burmistrz MiG Jacek Tarnowski
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt.2-5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje o możliwościach zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Aneks nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2007 – 2015 ”.

skan_1_07_2014.pdf

Aneks nr 2 do LPR_marzec2014 popr.pdf

 
Informację dodano 2014-07-04 14:39:47, wprowadzający: Mieczysław Machulak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl