UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
MIASTO I GMINA POŁANIEC 

Z dniem 01.03.2015 roku obowiązuje nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej dostępna na stronie:
http//polaniec.bip.gov.pl

MIASTO I GMINA POŁANIEC
NAZWA GMINY POŁANIEC
RODZAJ gmina
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
KOD 28-230
KOD TERYTORIALNY 2612054 - dla miasta, 2612055 - dla gminy
MIEJSCOWOŚĆ Połaniec, ul. Ruszczańska 27
NIP 866-15-80-228
REGON 0537504
NR KONTA BANKOWEGO 85 9425 0008 0000 2349 2006 0015 BS Połaniec
KONTAKT tel: (+48 15) 8650-305, fax: (+48 15) 8650-328, sekretariat@umig.polaniec.pl
Burmistrz Miasta i Gminy

Jacek Tarnowski,
tel. (+48 15) 8650-305, wew. 419

jacek.tarnowski@umig.polaniec.pl

Zastępca Burmistrza

Jarosław Kądziela
tel. (+48 15) 8655-488, wew. 417
jaroslaw.kadziela@umig.polaniec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Lolo,
tel. (+48 15) 8650-034, wew. 404

stanislaw.lolo@umig.polaniec.pl

Sekretarz Gminy

Mieczysław Machulak,
tel. (+48 15) 8655-328, wew. 416

mieczyslaw.machulak@umig.polaniec.pl

Skarbnik Gminy

Małgorzata Żugaj,
tel. (+48 15) 8650-036, wew. 312

malgorzata.zugaj@umig.polaniec.pl

 
Informację zaktualizowano 2015-02-26 10:18:44, wprowadzający: Sławomir Mikina
Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

Strona stanowi archiwum Biuletynu Informacji publicznej prowadzonego do 2015 roku. Trwają prace nad przeniesieniem wszystkich niezbędnych danych do aktualnego serwisu dostępnego pod adresem https://polaniec.bip.gov.pl. Ze względu na ich ilość i złożoność nie możemy wskazać terminu zakończenia tych prac.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2003-08-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu dla strony bip.umig.polaniec.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych, z której wynika, że:

strona internetowa bip.umig.polaniec.pl spełnia częściowo wymagania ustawy.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • W serwisie istnieja pliki przygotowane jako skany dokumentów prapierowych bez funkcji przeszukiwania tekstu. Takie pliki (w miarę możliwości) będą sukcesywnie zamieniane na wersje dostępne cyfrowo.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia:

Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Moryto, jakub.moryto@poczta.polaniec.eu." target=_new>id="a11y-email">jakub.moryto@poczta.polaniec.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8650 602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu mieści się w jednej lokalizacji:

28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony południowej (Parking pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy a Centrum Kultury i Sztuki) W budynku tym znajdują się wszystkie referaty jednostki. Część referatów znajduje się na piętrze. Budynek wyposażony jest w schody. Po wcześniejszym poinformowaniu dostępny jest schodowłaz. Dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.
 
Informację zaktualizowano 2020-09-21 13:57:18, wprowadzający: Jakub Moryto
wersja do druku