UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dokumenty kontroli strona główna 
Dokumenty kontroli
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej gminy Połaniec za okres 2004 roku. 

Protokól z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Połaniec za okres 2004 roku

 
Obowiązuje od: 2005-12-14   Informację zaktualizowano 2006-01-19 12:22:30, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
`` 

Protokół z kontroli realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie 2006 - I półrocze 2008

 
Obowiązuje od: 2009-01-28   Informację zaktualizowano 2009-01-28 12:48:00, wprowadzający: Jarosław Kądziela, autor: Jarosław Kądziela
Wystąpienie pokontrolne 
 Wystąpienie pokontrolne
Informację dodano 2009-02-13 11:26:22, wprowadzający: Jarosław Kądziela, autor: Kądziela Jarosław
Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach - kontrola kompleksowa
za 2008r. 
 wyst.pokontrolne_dok..pdf
Informację zaktualizowano 2010-03-03 14:58:12, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli kompleksowej RIO za 2008r.
 protokol_RIO_2010.pdf
2010-03-03 15:07:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Kontrola archiwum zakładowego 
 kontrolaarchiwum.pdf
Informację zaktualizowano 2010-03-17 14:07:16, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 do 30 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2009 roku w ramach projektu "Osłona przeciwosuwiskowa".

 osuwisko.pdf
Informację dodano 2010-05-05 08:17:18, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Wystapienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31 grudnia 2010r. dot. realziacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 wystapienie_pokontrolne.pdf
Informację zaktualizowano 2011-01-25 11:53:20, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Informacja pokontrolna Nr 30/V/RPO/2010 

Informacja pokontrolna projektu pn. Budowa Infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenia Miasta i Gminy Połaniec

 Aktywne formy.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:08:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Informacja pokontrolna Nr 14/V/RPO/2010 

Informacja pokontrolna do projektu pn.: "Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wypażenia.

 Przebudowa kina.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:17:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Informacja pokontrolna  

Informacja pokontrolna do projektu pn. "Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu"

 Budowa boiska.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:19:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Raport z czynności pokontrolnych Nr
13/321/0062/10 

Raport z czynności pokontrolnych na zadanie pn. " Zakup specjalistycznego pojazdu dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych"

 Zakup specjalistycznego pojazdu.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:23:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Raport z czynności kontrolnych Nr 13/321/0062/10 

Raport z czynności kontrolnych na projekt pn.: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie gminy Połaniec..."

 Poprawa jakości życia.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:26:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Informacja pokontrolna Nr 1/II/RPO/2010 

Informacja pokontrolna dla projektu pn.: "W rytmioe Kościuszki - Uniwersał Połaniecki"

 W rytmie Kościuszki.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:28:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura Kielce z kontroli w tut. Urzedzie dotyczacej powiązań budżetu Gminy Połniec z budżetem   państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010r.

 finanse.1.pdf
Informację dodano 2011-05-10 09:53:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura Kielce z kontroli w tut. Urzędzie w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujacych w 2010r.

 powodz_1.pdf
Informację dodano 2011-05-10 09:58:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne Wojewody
Świętokrzyskiego 

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec dot. kontroli problemowej w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz działalnosci organu wykonawczego

 wystapienie_pokontrolne_OR_RM.pdf
Informację zaktualizowano 2011-06-06 14:57:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z czynności kontrolnych 

Raport z czynności kontrolnych nr 13/413/0375/11 z dnia 29 grudnia 2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Raport_nr_13_413__0375_11.pdf
Informację dodano 2011-12-30 10:47:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z czynności kontrolnych  

Raport z czynności kontrolnych nr 13/413/0376/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Raport_nr_13_413_0376_11.pdf
Informację dodano 2011-12-30 10:52:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli problemowej 

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2010 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedziła gminę w 2010 roku.

 Protokol_2012_01.pdf
Informację dodano 2012-02-07 14:07:39, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z z czynności kontrolnych 

Raport z czynności kontrolnych na projekt pn.: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin,  Łęg, Okrągła"

 Raport_ czynn_ kontr.pdf
Informację dodano 2012-02-21 14:42:55, wprowadzający: Mieczysław Machulak
`Raport 

Raport z czynności kontrolnych na projekt pn.: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza”

 raport_2012_1.pdf
Informację zaktualizowano 2012-03-05 09:22:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół UKS 2012 

Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 19 czerwca do 10 lipca 2012r w Gminie Połaniec przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach   zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne  dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie projektu nr RPSW.02.04.00-26-003/009, nazwa projektu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap II”.

 UKS_2012.pdf
Informację dodano 2012-08-09 07:55:31, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Projekt wystąpienia pokontrolnego 

Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej przez służby Wojewody Swiętokrzyskiego "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208 T w Połańcu"

 Pr_SUW_osuw.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-13 10:59:28, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Projekt wystąpienia pokontrolnego 

Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" przeprowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 4-6 lipca 2012r.

 skan_0dr_012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-29 14:38:20, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" przeprowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 4-6 lipca 2012r.

 Wyst_ pokontrol_dr 28.08.pdf
Informację dodano 2012-09-04 11:19:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez służby Wojewody Swiętokrzyskiego "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208 T w Połańcu"

 Wyst- pokontrol_osuw.pdf
Informację dodano 2012-09-04 11:22:16, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego 

Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego

 protokol_kontroli_ archiwum_zakl.pdf
Informację dodano 2013-02-19 11:08:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne z kontroli archiwum
zakładowego  

Wystąpienie pokontrolne z kontroli archiwum zakładowego w UMiG Połaniec.

 wyst_ pokontrolne_arch_ zak.pdf
Informację dodano 2013-03-05 13:33:02, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli UKS 2013 

Protokół z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej  przeprowadzonej w dniach od 29.05.2013 r. do 20.06.2013 r. w Gminie Połaniec.

 PROTOKOL KONTROLI UKS.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-28 10:59:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Projekt Wystąpienia Pokontrolnego  

Projekt wystąpienia pokontrolnego  z kontroli przeprowadzonej w dniach 23, 24 i 29 maja 2013 r. przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 projekt wystapienia pokontrolnego.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-05 12:36:42, wprowadzający: Weronika Janowska
Wystąpienia Pokontrolne Wojewoda Swiętokrzyski 

Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 23, 24 i 29 maja 2013 r. przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 wystapienia pokontrolne Wojewoda Swietokrzystki.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-05 12:37:00, wprowadzający: Weronika Janowska
Wystąpienia Pokontrolne NIK 2013 

Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Kielcach.

 wystapienie pokontrolne NIK.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-05 13:03:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Protokół z Kontroli WFOŚiGW w Kielcach 

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu dnia 18.06.2013 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 protokol nr 1.14.2013.pdf
Informację dodano 2013-08-09 12:30:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Wystąpienia pokontrolne RIO /2013 

Wystąpienia pokontrolne z Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w okresie od 25 kwietnia 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r.

 Wystapeinia pokontrolne RIO.pdf
Informację dodano 2013-11-06 09:49:38, wprowadzający: Weronika Janowska
Raport z czynności kontrolnych  

Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0079/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 raport.pdf
Informację dodano 2014-02-20 13:12:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Informacja pokontrolna 

Informacja pokontrolna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2

 informacja pokontrolna Innowaycjna Gospodarka.pdf
Informację dodano 2014-04-18 09:12:04, wprowadzający: Weronika Janowska
Raport czynności kontrolnych Nr 13/413/0365/14 

Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0365/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Raportczynnkontr13.413.0365.14.pdf
Informację dodano 2015-01-28 10:17:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0453/14 

Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0453/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Raportczynn kontr13.413.0453.14.pdf
Informację dodano 2015-01-28 10:18:21, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport dot projektu pn.: „Budowa i doposażenie
świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy
Działania „Dorzecze Wisły”. 

Raport z czynności kontrolnych dotyczący projektu pn.: „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły”.

 Raport_2014.pdf
Informację dodano 2015-02-02 09:30:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak
wersja do druku