bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Dokumenty kontroli strona główna 
Dokumenty kontroli
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej gminy Połaniec za okres 2004 roku. 

Protokól z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Połaniec za okres 2004 roku

 
Obowiązuje od: 2005-12-14   Informację zaktualizowano 2006-01-19 12:22:30, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
`` 

Protokół z kontroli realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie 2006 - I półrocze 2008

 
Obowiązuje od: 2009-01-28   Informację zaktualizowano 2009-01-28 12:48:00, wprowadzający: Jarosław Kądziela, autor: Jarosław Kądziela
Wystąpienie pokontrolne 
 Wystąpienie pokontrolne
Informację dodano 2009-02-13 11:26:22, wprowadzający: Jarosław Kądziela, autor: Kądziela Jarosław
Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach - kontrola kompleksowa
za 2008r. 
 wyst.pokontrolne_dok..pdf
Informację zaktualizowano 2010-03-03 14:58:12, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli kompleksowej RIO za 2008r.
 protokol_RIO_2010.pdf
2010-03-03 15:07:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Kontrola archiwum zakładowego 
 kontrolaarchiwum.pdf
Informację zaktualizowano 2010-03-17 14:07:16, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 do 30 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2009 roku w ramach projektu "Osłona przeciwosuwiskowa".

 osuwisko.pdf
Informację dodano 2010-05-05 08:17:18, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Wystapienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31 grudnia 2010r. dot. realziacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 wystapienie_pokontrolne.pdf
Informację zaktualizowano 2011-01-25 11:53:20, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Informacja pokontrolna Nr 30/V/RPO/2010 

Informacja pokontrolna projektu pn. Budowa Infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenia Miasta i Gminy Połaniec

 Aktywne formy.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:08:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Informacja pokontrolna Nr 14/V/RPO/2010 

Informacja pokontrolna do projektu pn.: "Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wypażenia.

 Przebudowa kina.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:17:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Informacja pokontrolna  

Informacja pokontrolna do projektu pn. "Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu"

 Budowa boiska.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:19:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Raport z czynności pokontrolnych Nr
13/321/0062/10 

Raport z czynności pokontrolnych na zadanie pn. " Zakup specjalistycznego pojazdu dla zbiórki i transportu odpadów komunalnych"

 Zakup specjalistycznego pojazdu.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:23:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Raport z czynności kontrolnych Nr 13/321/0062/10 

Raport z czynności kontrolnych na projekt pn.: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie gminy Połaniec..."

 Poprawa jakości życia.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:26:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Informacja pokontrolna Nr 1/II/RPO/2010 

Informacja pokontrolna dla projektu pn.: "W rytmioe Kościuszki - Uniwersał Połaniecki"

 W rytmie Kościuszki.pdf
Informację dodano 2011-04-15 11:28:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura Kielce z kontroli w tut. Urzedzie dotyczacej powiązań budżetu Gminy Połniec z budżetem   państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010r.

 finanse.1.pdf
Informację dodano 2011-05-10 09:53:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura Kielce z kontroli w tut. Urzędzie w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujacych w 2010r.

 powodz_1.pdf
Informację dodano 2011-05-10 09:58:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne Wojewody
Świętokrzyskiego 

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec dot. kontroli problemowej w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz działalnosci organu wykonawczego

 wystapienie_pokontrolne_OR_RM.pdf
Informację zaktualizowano 2011-06-06 14:57:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z czynności kontrolnych 

Raport z czynności kontrolnych nr 13/413/0375/11 z dnia 29 grudnia 2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Raport_nr_13_413__0375_11.pdf
Informację dodano 2011-12-30 10:47:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z czynności kontrolnych  

Raport z czynności kontrolnych nr 13/413/0376/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Raport_nr_13_413_0376_11.pdf
Informację dodano 2011-12-30 10:52:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli problemowej 

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2010 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedziła gminę w 2010 roku.

 Protokol_2012_01.pdf
Informację dodano 2012-02-07 14:07:39, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z z czynności kontrolnych 

Raport z czynności kontrolnych na projekt pn.: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin,  Łęg, Okrągła"

 Raport_ czynn_ kontr.pdf
Informację dodano 2012-02-21 14:42:55, wprowadzający: Mieczysław Machulak
`Raport 

Raport z czynności kontrolnych na projekt pn.: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza”

 raport_2012_1.pdf
Informację zaktualizowano 2012-03-05 09:22:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół UKS 2012 

Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 19 czerwca do 10 lipca 2012r w Gminie Połaniec przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach   zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne  dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie projektu nr RPSW.02.04.00-26-003/009, nazwa projektu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap II”.

 UKS_2012.pdf
Informację dodano 2012-08-09 07:55:31, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Projekt wystąpienia pokontrolnego 

Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej przez służby Wojewody Swiętokrzyskiego "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208 T w Połańcu"

 Pr_SUW_osuw.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-13 10:59:28, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Projekt wystąpienia pokontrolnego 

Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" przeprowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 4-6 lipca 2012r.

 skan_0dr_012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-29 14:38:20, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" przeprowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 4-6 lipca 2012r.

 Wyst_ pokontrol_dr 28.08.pdf
Informację dodano 2012-09-04 11:19:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez służby Wojewody Swiętokrzyskiego "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208 T w Połańcu"

 Wyst- pokontrol_osuw.pdf
Informację dodano 2012-09-04 11:22:16, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego 

Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego

 protokol_kontroli_ archiwum_zakl.pdf
Informację dodano 2013-02-19 11:08:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wystąpienie pokontrolne z kontroli archiwum
zakładowego  

Wystąpienie pokontrolne z kontroli archiwum zakładowego w UMiG Połaniec.

 wyst_ pokontrolne_arch_ zak.pdf
Informację dodano 2013-03-05 13:33:02, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Protokół z kontroli UKS 2013 

Protokół z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej  przeprowadzonej w dniach od 29.05.2013 r. do 20.06.2013 r. w Gminie Połaniec.

 PROTOKOL KONTROLI UKS.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-28 10:59:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Projekt Wystąpienia Pokontrolnego  

Projekt wystąpienia pokontrolnego  z kontroli przeprowadzonej w dniach 23, 24 i 29 maja 2013 r. przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 projekt wystapienia pokontrolnego.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-05 12:36:42, wprowadzający: Weronika Janowska
Wystąpienia Pokontrolne Wojewoda Swiętokrzyski 

Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 23, 24 i 29 maja 2013 r. przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 wystapienia pokontrolne Wojewoda Swietokrzystki.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-05 12:37:00, wprowadzający: Weronika Janowska
Wystąpienia Pokontrolne NIK 2013 

Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Kielcach.

 wystapienie pokontrolne NIK.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-05 13:03:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Protokół z Kontroli WFOŚiGW w Kielcach 

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu dnia 18.06.2013 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 protokol nr 1.14.2013.pdf
Informację dodano 2013-08-09 12:30:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Wystąpienia pokontrolne RIO /2013 

Wystąpienia pokontrolne z Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w okresie od 25 kwietnia 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r.

 Wystapeinia pokontrolne RIO.pdf
Informację dodano 2013-11-06 09:49:38, wprowadzający: Weronika Janowska
Raport z czynności kontrolnych  

Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0079/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 raport.pdf
Informację dodano 2014-02-20 13:12:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Informacja pokontrolna 

Informacja pokontrolna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2

 informacja pokontrolna Innowaycjna Gospodarka.pdf
Informację dodano 2014-04-18 09:12:04, wprowadzający: Weronika Janowska
Raport czynności kontrolnych Nr 13/413/0365/14 

Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0365/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Raportczynnkontr13.413.0365.14.pdf
Informację dodano 2015-01-28 10:17:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0453/14 

Raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0453/14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Raportczynn kontr13.413.0453.14.pdf
Informację dodano 2015-01-28 10:18:21, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Raport dot projektu pn.: „Budowa i doposażenie
świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy
Działania „Dorzecze Wisły”. 

Raport z czynności kontrolnych dotyczący projektu pn.: „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły”.

 Raport_2014.pdf
Informację dodano 2015-02-02 09:30:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl