bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady > kadencja 1998-2002 strona główna 
kadencja 1998-2002
Uchwała Nr I/1/98 
 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:02:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/2/98 
 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:03:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/3/98 
  w sprawie wyboru burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-16 15:05:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/4/98 
 w sprawie wyboru zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-16 15:05:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/5/98 
 w sprawie wyboru Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:06:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/6/98 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/318/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:08:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/7/98 
 w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-10-16 15:08:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/8/98 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-16 15:09:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/9/98 
 w sprawie powołania Komisji doraźnej do zbadania rozdziału i wielkości pomocy ze środków dla powodzian poszkodowanych w powodzi w lipcu 1997 roku.
Informację dodano 2007-10-16 15:11:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/10/98 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-16 15:13:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/11/98 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:13:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/12/98 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-16 15:15:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/13/98 
 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:16:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/14/98 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:16:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/15/98 
 w sprawie uzupełnienia składów Komisji o osoby spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-16 15:17:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/16/98 
 w sprawie nadania nazwy ulicy na Osiedlu "Południe".
Informację zaktualizowano 2007-10-19 15:17:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/17/98 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/255/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 września 1997r. w sprawie zasad wynajmu mieszkań wybudowanych ze środków Skarbu Państwa a przekazanych Gminie Połaniec umową Nr 22 z dnia 14 sierpnia 1997r., z przeznaczeniem dla osób których mieszkania lub domy zostały zniszczone w wyniku powodzi (Z późn. zmianami) oraz zmiany uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 kwietnia 1995r. w sprawie zasad trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
Informację dodano 2007-10-16 15:24:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała III/18/98 
 w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży działki nr 4909/1 położonej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:31:55, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała III/19/98 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki oznaczonej nr 4969 o pow. 373 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Anny i Tadeusza Godzwon zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:33:15, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr IV/20/98 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-16 15:33:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/21/98 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-16 15:34:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/22/98 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-16 15:35:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała V/23/99 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 5881/67 o pow. 39 m. kw. położonej w Połańcu przy ul. Czarnieckiego 29, stanowiącej własność Gminy Połaniec, i sprzedaży znajdującego się na niej pawilonu handlowo-usługowego, na rzecz P. Marka Jaroszka zam. w Rytwianach.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:34:05, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr VI/24/99 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-16 15:39:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/25/99 
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999.
Informację dodano 2007-10-16 15:40:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/26/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-16 15:42:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/27/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-16 15:42:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/28/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie.
Informację dodano 2007-10-16 15:43:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/29/99 
 w sprawie ustalenia sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec oraz granic jego obwodu.
Informację dodano 2007-10-16 15:48:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/30/99 
 w sprawie założenia gimnazjum w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:26:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/31/99 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-19 13:28:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/32/99 
 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-19 13:29:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/33/99 
 w sprawie użyczenia gruntów wraz z obiektami oczyszczalni ścieków, pompowni głównej, pompowni sieciowej nr 1 i lokalnej pompowni nr 2 ścieków bytowo-gospodarczych, pompowni wody, magistrali dosyłowej wody, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i urządzeń do uzdatniania wody, położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz Turska Wielkiego gmina Osiek, stanowiących własność Gminy Połaniec na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:32:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/34/99 
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Gminy.
Informację dodano 2007-10-19 13:34:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/35/99 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 13:35:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/36/99 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/277/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-19 13:37:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/37/99 
 w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-19 13:38:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/38/99 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-19 13:39:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/39/99 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-19 13:40:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/40/99 
 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Informację dodano 2007-10-19 13:42:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/41/99 
 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do rad sołeckich i zarządów osiedli przeprowadzonych w miesiącach styczeń-luty 1999 roku.
Informację dodano 2007-10-19 13:44:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/42/99 
 w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowych jednostek pomocniczych na terenie miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-19 13:45:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/43/99 
 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Informację dodano 2007-10-19 13:46:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/44/99 
 w sprawie przejęcia opieki nad kwaterami i grobami wojennymi, które znajdują się na terenie Miasta Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:47:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/45/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6040/54 o powierzchni 0,1860 ha położonej przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:48:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/46/99 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Informację dodano 2007-10-19 13:49:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/47/99 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-19 13:50:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/48/99 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-19 13:51:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/49/99 
 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Informację dodano 2007-10-19 13:52:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/50/99 
 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Ruszczańskiej 3 w Połańcu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:53:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/51/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 4860 o pow. 360 m. kw. położonej przy ulicy M. Konopnickiej w Połańcu, stanowiacej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:55:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/52/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6580 o pow. 0,0875 ha położonej przy ulicy Osieckiej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 13:56:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/53/99 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6561, 6562, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6592, 6593, 6594, 6595 i 6596 o łącznej powierzchni 0,5869 ha, położonych przy ul. Reymonta w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych "Północ" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 13:59:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/54/99 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 14:00:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/55/99 
 w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 14:01:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/56/99 
 w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr II/7/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 listopada 1998 roku w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-10-19 14:02:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/57/99 
 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:04:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/58/99 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maśnik.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:21:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/59/99 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:22:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/60/99 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:22:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/61/99 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 14:07:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/62/99 
 w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-19 14:26:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/63/99 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań z zakresu infrastruktury komunalnej w Mieście i Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:27:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/64/99 
 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:28:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/65/99 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-19 14:29:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/66/99 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 14:31:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/67/99 
 w sprawie powołania zespołu ds. opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników.
Informację dodano 2007-10-19 14:32:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/68/99 
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-19 15:25:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/69/99 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 6418/1 w pow. 609 m. kw. położonej przy ul. Mieleckiej w Połańcu, na rzecz Spółdzielni Inwalidów "Jedność" w Staszowie.
Informację dodano 2007-10-19 14:36:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/70/99 
 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:38:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/71/99 
 w sprawie przyjęcia programu zamierzeń organizacyjnych i inwestycyjnych Miasta i Gminy Połaniec na najbliższe lata.
Informację dodano 2007-10-19 14:39:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/72/99 
 w sprawie sprzedaży działek nr 151/14, 151/18, 173/5 i 192/6 o łącznej powierzchni 0,66 ha położonych w Zawadzie gm. połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:44:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/73/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6523 o pow. 328 m. kw. położonej przy ulicy E. Orzeszkowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:47:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/74/99 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6611/1 o pow. 436 m. kw. położonej przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-19 14:48:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/75/99 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki nr 4919/1 o pow. 150 m. kw. położonej przy ulicy Żeromskiego w Połańcu, stanowiacej własność Gminy Połaniec, na rzecz Teresy i Krzysztofa Roguz zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:36:11, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XIII/76/99 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów komunalnych na grunty stanowiace własność P. Stanisława Pieniążka zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:36:56, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XIII/77/99 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działek nr nr 6339/6, 6341/8 i 2732 o łącznej powierzchni 0,1133 ha, położonych w rejonie osiedla "Południe" w Połańcu, stanowiących własność P. Danuty Bednarskiej zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:37:47, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XIII/78/99 
 w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-19 15:30:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/79/99 
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnonych w Publicznych Przedszkolach, Publicznych Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-19 15:12:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/80/99 
 w sprawie wyboru ławników i członków kolegium d/s wykroczeń.
Informację dodano 2007-10-19 15:13:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/81/99 
 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między gminami Połaniec i Stara Lubovna.
Informację dodano 2007-10-22 11:41:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/82/99 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 11:49:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/83/99 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 11:51:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/84/99 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2000 r.
Informację dodano 2007-10-22 11:52:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/85/99 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-22 11:53:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/86/99 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-22 11:54:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/87/99 
 w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Informację dodano 2007-10-22 11:55:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/88/99 
 w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Informację dodano 2007-10-22 11:56:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/89/99 
 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska przy ulicy St. Czarnieckiego Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 11:57:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/90/99 
 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu uchwalonego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodni Zdrowia w Połańcu w dniu 15 października 1999 r. Uchwałą nr 4/99.
Informację dodano 2007-10-22 12:00:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/91/99 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów komunalnych na grunty stanowiace własność P. Teresy i Kazimierza Górniak zam. w Kamieńcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:16:44, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XVI/92/99 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 12:48:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/93/99 
 w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 12:49:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/94/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 12:51:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/95/00 
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2000 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Gminy.
Informację dodano 2007-10-22 12:52:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/96/00 
 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii.
Informację dodano 2007-10-22 12:53:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/97/00 
 w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie zmian urzędowych nazw miejscowości.
Informację dodano 2007-10-22 12:55:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/98/00 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy.
Informację zaktualizowano 2007-10-22 14:30:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/99/00 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maśnik.
Informację dodano 2007-10-22 12:58:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/100/00 
 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnicy gmina Połaniec, wniesionego na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: od 27 grudnia 1999 roku do 20 stycznia 2000 roku.
Informację dodano 2007-10-22 13:00:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/101/00 
 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica gmina Połaniec wniesionego na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: od 27 grudnia 1999 roku do 20 stycznia 2000 roku.
Informację dodano 2007-10-22 13:02:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/102/00 
 w sprawie przeniesienia własności majątku w zamian za zaległości podatkowe.
Informację dodano 2007-10-22 13:03:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/103/00 
 w sprawie inkasa łącznego zobowiazania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
Informację dodano 2007-10-22 13:04:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/104/00 
 w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Informację dodano 2007-10-22 13:05:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/105/00 
 w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
Informację dodano 2007-10-22 13:07:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/106/00 
 w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" z siedzibą w Kielcach.
Informację dodano 2007-10-22 13:08:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/107/00 
 w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Miasta i Gminy Połaniec "bezdomnych zwierząt" oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z nimi.
Informację dodano 2007-10-22 13:10:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/108/00 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
Informację dodano 2007-10-22 13:12:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/109/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/318/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu, zmienionej Uchwałą Nr II/6/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 listopada 1998 r.
Informację dodano 2007-10-22 13:15:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/110/00 
 w sprawie ustalenai szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach.
Informację dodano 2007-10-22 13:16:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/111/00 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:30:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/112/00 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:31:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/113/00 
 w sprawie powołania Komisji Etyki Radnych.
Informację dodano 2007-10-22 13:32:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/114/00 
 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 13:33:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/115/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 328 o pow. 0,18 ha położonej w Maśniku gm. Połaniec, pod lokalizację drogi gminnej.
Informację dodano 2007-10-22 13:49:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/116/00 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:50:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/117/00 
 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Informację dodano 2007-10-22 13:51:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/118/00 
 w sprawie ustalenia trybu postepowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Informację dodano 2007-10-22 13:53:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/119/00 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 1999 rok.
Informację dodano 2007-10-22 13:55:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/120/00 
 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym "Północ I" i "Północ II" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 13:56:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/121/00 
 w sprawie zamiany nieruchomości gruntów położonych w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 13:57:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/122/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod modernizację drogi gminnej we wsi Maśnik, gm. Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 13:58:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXII/123/00 
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Osieckiej w Połańcu stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:07:58, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXII/124/00 
 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku byłej agronomówki położonej w Połańcu, przy ulicy Zrębińskiej, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 14:19:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/125/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/99 z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-22 14:36:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/126/00 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-22 14:21:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/127/00 
 w sprawie zaopiniowania wniosku dot. zmiany niektórych nazw urzędowych miejscowości w Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-10-22 14:23:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/128/00 
 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Informację dodano 2007-10-22 14:24:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/129/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/149/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 14:25:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/130/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/150/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-22 14:27:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/131/00 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 11:12:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/132/00 
 w sprawie utworzenia Publicznego Gminazjum w Ruszczy i Zespołu Szkół w Ruszczy przy ul. Szkolnej 2 składającego się z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Ruszczy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec oraz granic jego obwodu.
Informację dodano 2007-10-23 11:15:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/133/00 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 11:16:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/134/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/99 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Informację dodano 2007-10-23 11:17:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/135/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-23 11:20:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/136/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/277/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-23 11:22:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/137/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska przy ulicy Stefana Czarnieckiego Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-23 11:24:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/138/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/98/2000 Rady Gminy w Połańcu z dnia 6 kwietnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy.
Informację dodano 2007-10-23 11:36:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/139/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 kwietnia 2000 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maśnik.
Informację dodano 2007-10-23 11:38:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/140/00 
 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Informację dodano 2007-10-23 11:39:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXIII/141/00 
 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:08:51, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXIII/142/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-23 11:41:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXIII/143/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 4705/1 o pow. 947 m. kw. pod budowę odwodnienia osiedla domków dla powodzian przy ul. Zrębińskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:09:26, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XXIII/144/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod lokalizację rowu odwadniającego w miejscowości Zdzieci Stare gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:10:18, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXIV/145/00 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:00:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/146/00 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:01:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/147/00 
 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnonych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Informację zaktualizowano 2007-10-23 15:31:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/148/00 
 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowańczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów.
Informację dodano 2007-10-23 12:09:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/149/00 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.
Informację dodano 2007-10-23 12:14:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/150/00 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:15:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/151/00 
 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Połaniec do stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:22:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/152/00 
 w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-23 12:22:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/153/00 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-23 12:25:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/154/00 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 311 o pow. 0,20 ha, położonej w Winnicy gm. Połaniec, pod lokalizację drogi.
Informację dodano 2007-10-23 12:34:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/155/00 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:34:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/156/00 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:37:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/157/00 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-23 12:38:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/158/00 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-23 12:38:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/159/00 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-23 12:39:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/160/00 
 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:40:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/161/00 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:43:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/162/00 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-11-06 13:14:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/163/00 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku byłej agronomówki położonej w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 12:46:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/164/00 
 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku byłej agronomówki położonej w Ruszczy, przy ulicy Krakowskiej, stanowiącego własność Gminy Połaniec, na rzecz najemcy.
Informację dodano 2007-10-23 12:48:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/165/00 
 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku byłej agronomówki położonej w Ruszczy, przy ul. Krakowskiej, stanowiącego własność Gminy Połaniec, na rzecz najemcy.
Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:50:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/166/00 
 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku byłej agronomówki w Ruszczy, przy ul. Krakowskiej, stanowiącego własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-23 12:53:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/167/00 
 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją i ustawami.
Informację dodano 2007-10-23 12:54:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/168/01 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-11-06 13:16:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/169/01 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-11-06 13:18:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/170/01 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/95 z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację dodano 2007-11-06 13:20:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/171/01 
 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności administracyjne polegające na wydawaniu zaswiadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu.
Informację dodano 2007-10-23 12:59:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/172/01 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w Połańcu przy ulicy 11 Listopada 10, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-23 14:48:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/173/01 
 w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami: 6407/1 o pow. 0,1502 ha i 6407/13 o pow. 0,1493 ha, położonych w Połańcu, przy ulicy Czarnieckiego, stanowiących własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-23 14:50:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/174/01 
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzinych przez Miasto i Gminę Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 14:52:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/175/01 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-23 14:53:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/176/01 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Połaniec wsi: Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Kamieniec, Zrębin, Kraśnik.
Informację dodano 2007-10-23 14:55:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/177/01 
 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-23 15:00:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/178/01 
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2001 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-23 15:01:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/179/01 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia 21 października 1999 r. w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki nr 4919/1 o pow. 150 m. kw. położonej przy ulicy Żeromskiego w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, na rzecz Teresy i Krzysztofa Roguz zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:11:13, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XXX/180/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5557 o pow. 0,1301 ha, położonej przy ulicy Partyzantów w Połańcu, stanowiącej własność p. Teresy Spychała zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:12:45, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXX/181/01 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-24 13:18:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/182/01 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone od urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-24 13:20:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/183/01 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/95 z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację dodano 2007-10-24 13:21:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/184/01 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:22:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/185/01 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:23:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/186/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:24:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/187/01 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-24 13:25:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/188/01 
 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.
Informację dodano 2007-10-24 13:27:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/189/01 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki przy ulicy Żapniowskiej 1 w Połańcu wraz z Filią w Rudnikach.
Informację dodano 2007-10-24 13:30:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/190/01 
 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 13:31:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/191/01 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/31/99 z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-24 13:32:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/192/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:33:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/193/01 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:34:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/194/01 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:35:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/195/01 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2000 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:36:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/196/01 
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Krakowskiej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:13:33, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXXIII/197/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 388/4 o pow. 0,62 ha, położonej w Ruszczy gm. Połaniec pod lokalizację sali gimnastycznej.
Informację dodano 2007-10-24 13:39:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/198/01 
 w sprawie sprzedaży kontenerów mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Połaniec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-24 13:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/199/01 
 w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków.
Informację dodano 2007-10-24 13:42:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/200/01 
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków.
Informację dodano 2007-10-24 13:43:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/201/01 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do powoływania Komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminów nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informację dodano 2007-10-24 13:45:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/202/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:46:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/203/01 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-24 13:47:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/204/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:00:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/205/01 
 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Informację dodano 2007-10-24 14:03:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXV/206/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod lokalizację rowu odwadniającego oraz drogi dojazdowej do pól we wsi Wymysłów.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:14:34, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXXV/207/01 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:05:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/208/01 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6046/3, 6046/5, 6046/11, 6047/46, 6047/41, 6047/51, 6047/38, 6047/50, 6047/26, 6047/27 i 6050/2 o łącznej powierzchni 1,9767 ha, położonych na terenie osiedla woelorodzinnego w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:09:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/209/01 
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4894/2 o pow. 38 m. kw. zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej przy ul. Kochanowskiego w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-24 14:11:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/210/01 
 w sprawie zbywania nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wyzwolenia w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, wchodzącej w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TSSE EURO-PARK WISŁOSAN podstrefa w Staszowie, rejon w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:13:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/211/01 
 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością drogi koniecznej.
Informację dodano 2007-10-24 14:14:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/212/01 
 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-24 14:15:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/213/01 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/223/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-24 14:18:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/214/01 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec zmienionej uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2000 roku.
Informację dodano 2007-10-24 14:21:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/215/01 
 w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i Samorządem Rejonu Solecznickiego (Litwa).
Informację dodano 2007-10-24 14:23:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/216/01 
 w sprawie zatwierdzenia wyniku wyborów sołtysa w sołectwie Ruszcza.
Informację dodano 2007-10-24 14:24:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/217/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:25:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/218/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:26:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/219/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:27:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/220/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:28:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/221/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:29:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/222/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:30:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/223/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:31:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/224/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:32:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/225/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na odbudowę kanalizacji sanitarnej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:33:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/226/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na odbudowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-24 14:34:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/227/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na odbudowę CO w Łęgu.
Informację dodano 2007-10-24 14:35:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/228/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na remont składowiska odpadów komunalnych w Luszycy i likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Informację dodano 2007-10-24 14:37:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/229/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:38:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/230/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-24 14:39:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/231/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-25 14:41:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/232/01 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informację dodano 2007-10-25 14:42:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/233/01 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
Informację dodano 2007-10-25 14:42:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/234/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-25 14:43:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/235/01 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-25 14:44:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/236/01 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-25 14:45:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/237/01 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-25 14:46:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/238/01 
 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Informację dodano 2007-10-25 14:46:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/239/01 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Informację dodano 2007-10-25 14:47:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXVIII/240/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 319/1 o pow. 0,0722 ha położonej w Kamieńcu gm. Połaniec, pod lokalizację rowu odwadniającego.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:15:08, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XXXVIII/241/01 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności gruntów położonych przy ulicy Reymonta w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych "Północ" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-25 14:50:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/242/01 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod lokalizację przeprawy promowej w Winnicy gm. Połaniec.
Informację dodano 2007-10-25 14:51:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/243/01 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-25 14:52:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/244/01 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 2 w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-25 14:54:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/245/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:55:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/246/01 
 w sprawie przyjęcia dotacji z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:56:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/247/01 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:57:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/248/01 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Częstochowie.
Informację dodano 2007-10-25 14:58:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/249/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-25 14:59:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/250/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-25 15:01:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/251/01 
 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-26 13:16:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/252/01 
 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lipowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 13:19:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/253/01 
 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, w stosunku do gruntów położonych na terenie osiedla wielorodzinnego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 13:21:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/254/01 
 w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie świadectw miejsca pochodzenia.
Informację dodano 2007-10-26 13:22:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/255/01 
 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Informację dodano 2007-10-26 13:23:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/256/01 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/106/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" z siedzibą w Kielcach.
Informację dodano 2007-10-26 13:24:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/257/01 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:25:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/258/01 
 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Informację dodano 2007-10-26 13:26:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/259/02 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:27:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/260/02 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 13:29:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/261/02 
 w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotóu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-26 13:30:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/262/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu uchwalonego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu w dniu 15 października 1999 r. Uchwałą Nr 4/99.
Informację dodano 2007-10-26 13:32:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/263/02 
 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Informację dodano 2007-10-26 13:33:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/264/02 
 w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
Informację dodano 2007-10-26 13:34:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/265/02 
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2002 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-26 13:35:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/266/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-26 13:37:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/267/02 
 w sprawie Nadania Statutu Zespołowi Szkół w Ruszczy.
Informację zaktualizowano 2007-10-26 14:37:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLII/268/02 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność P. P. Adama i Urszuli Górskich zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:40:47, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLII/269/02 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/171/01 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności administracyjne polegajace na wydawaniu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu.
Informację dodano 2007-10-26 13:41:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/270/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 listopada 1998 roku w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-10-26 13:42:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/271/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie uzupełnienia składów Komisji o osoby spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-26 13:43:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/272/02 
 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie Połaniec w roku 2003.
Informację dodano 2007-10-26 13:45:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/273/02 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:46:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/274/02 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:47:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/275/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 13:53:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLIII/276/02 
 w sprawie nabycia na podstawie umowy darowizny prawa własności gruntów na rzecz Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:59:56, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLIII/277/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod realizację odwodnienia we wsi Brzozowa gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:00:44, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLIII/278/02 
 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:06:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/279/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:07:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLV/280/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Żapniowskiej oraz rów odwadniający w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:02:25, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLV/281/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Kościelnej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:03:25, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLV/282/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Partyzantów w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:04:20, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLV/283/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki oznaczonej numerem 818/1 o pow. 0,1557 ha, położonej w Rudnikach gm. Połaniec przeznaczonej pod lokalizację pompowni wody w Rudnikach.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:05:24, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLV/284/02 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:13:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/285/02 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:14:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/286/02 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2001 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:15:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/287/02 
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:16:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/288/02 
 w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:18:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLV/289/02 
 w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-26 14:19:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/290/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:19:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/291/02 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji na Osiedlu Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:20:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/292/02 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszowskiej w Połancu.
Informację dodano 2007-10-26 14:21:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/293/02 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. 11 Listopada w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-26 14:22:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/294/02 
 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:23:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/295/02 
 w sprawie sprzedaży działki nr 4286/4 o pow. 290 m. kw. położonej przy ul. E. Orzeszkowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:25:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/296/02 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Ruszczy przy ul. Kościelnej, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-26 14:26:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVI/297/02 
 w sprawie przedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Ruszczy przy ul. Kościelnej, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w drodze przetargu nieograniczonego.
Informację dodano 2007-10-26 14:28:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLVI/298/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połanec gruntów przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do wału wiślanego w Maśniku gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:06:51, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLVII/299/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-26 14:30:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/300/02 
 w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości byłej stacji uzdatniania wody, położonych przy ulicy Mieleckiej w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-26 14:31:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/301/02 
 w sprawie sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6172/5 o pow. 58 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, w trybie bezprzetargowym.
Informację dodano 2007-10-29 12:31:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/302/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6830 położonej w Połańcu, stanowiacej własność P. Władysława Tatary zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-29 12:33:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/303/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/277/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-29 12:36:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/304/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-29 12:38:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVII/305/02 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-29 12:39:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLVIII/306/02 
 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
Informację dodano 2007-10-29 12:40:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/307/02 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-29 12:41:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/308/02 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXV/205/01 z dnia 20 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Informację dodano 2007-10-29 12:44:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/309/02 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
Informację dodano 2007-10-29 12:45:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIX/310/02 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2002 rok.
Informację dodano 2007-10-29 12:46:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLIX/311/02 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5971 położonej w Połańcu, stanowiącej własność P. Tadeusza Wójcikowskiego zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:01:37, wprowadzający: Jolanta Skotnicka

Zobacz:
   2015r
   2014r.
   2013r.
   2012r.
   2011r.
   2010r.
   2009r.
   2008r.
   2007r.
   2006r.
   2005r.
   2004r.
   2003r.
   2002r.
   poprzednie
   pozostałe
   zweryfikuj podpis
   przeglądarka aktów XML, LAPX
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl