Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
- Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
- Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
- Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
- Referat Mienia Komunalnego
- Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
- Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
- Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
- Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
- Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Zastępca Burmistrza > Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik strona główna 
Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
 

 Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego( KTI ) - Danuta Bobrowska

e-mail: danuta.bobrowska@umig.polaniec.pl tel. cent. 015-865-03-05 wew. 412, fax. 015-865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:

1. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących remontów i inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2. Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
3. Koordynowanie wykonywania projektów budowlanych planowanych inwestycji i remontów gminnych.
4. Planowanie oraz gromadzenie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i obsługi komunalnej Gminy.
5. Przygotowywanie oraz realizacja inwestycji i remontów budowlanych.
6. Prowadzenie remontów i inwestycji kubaturowych w branży budowlanej,
7. Prowadzenie inwestycji liniowych tzw. technicznej infrastruktury podziemnej.
8. Budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych.
9. Zarządzanie na drogach gminnych.
10. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
11. Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem służb komunalnych.
12. Nadzorowanie oczyszczania i zazieleniania Miasta i Gminy.
13. Nadzorowanie zaopatrzenia ludności w wodę pitną i odbiór ścieków, wywóz odpadów komunalnych.
14. Nadzorowanie oświetlenia ulic i placów, zaopatrzenia w energię elektryczną i centralnego ogrzewania.
15. Nadzorowanie eksploatacji budynków komunalnych, lokali socjalnych.
16. Prowadzenie umów najmu dla lokali komunalnych i socjalnych.
17. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
18. Przyjmowanie i załatwianie spraw interesanów w zakresie prowadzonych spraw.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:01:59, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych .  Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych .  Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej .  Referat Mienia Komunalnego .  Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych .  Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami .  Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego .  Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .  Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury .  Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa . 
wersja do druku