UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
° Skarbnik
- Referat Finansowo-Księgowy
- Zastępca Skarbnika
- Księgowość Budżetowa
- Księgowość Podatkowa
- Stanowisko d/s rachuby
- Stanowisko d/s likwidatury
- Kasa
- Stanowisko d/s planowania budżetowego
- Referat Organizacyjny
- Wieloosobowe stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych
- Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów
- Obsługa urzędu
- Goniec
- Kierowca
- Inspektor d/s uzależnień
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Skarbnik strona główna 
Skarbnik
Skarbnik Gminy 

Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec, Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego, Kierownik Referatu Organizacyjnego  pokój nr 111 telefon: 15 8650-036 wew. 312 e-mail: malgorzata.zugaj@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:


1. Nadzór nad pracą referatu finansowo-księgowego, 2. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podlęgłych pracowników, 3. Przyjmowanie wniosków do budżetu, 4. Opracowywanie projektów budżetu i funduszy celowych, 5. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami, 6. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów, 7. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego, 8. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi, 9. Przeglądanie pism wpływających do referatu i kierowanie na stanowiska pracy celem załatwienia, 10. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, umozliwiających prawidłową realizację zadań, 11. Kontrolowanie i podpisywanie zawieranych umów z kontrahentami, 12. Zbieranie informacji w sprawie budżetu na rok przyszły i przygotowywanie projektów budżetu, 13. Przeprowadzanie kontroli finansowej w jednostkach podległych, 14. Opracowywanie projektów uchwał.

 
Informację zaktualizowano 2013-08-28 10:19:24, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Referat Finansowo-Księgowy .  Zastępca Skarbnika .  Księgowość Budżetowa .  Księgowość Podatkowa .  Stanowisko d/s rachuby .  Stanowisko d/s likwidatury .  Kasa .  Stanowisko d/s planowania budżetowego .  Referat Organizacyjny .  Wieloosobowe stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych .  Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów .  Obsługa urzędu .  Goniec .  Kierowca .  Inspektor d/s uzależnień . 
wersja do druku