Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
° Skarbnik
- Referat Finansowo-Księgowy
- Zastępca Skarbnika
- Księgowość Budżetowa
- Księgowość Podatkowa
- Stanowisko d/s rachuby
- Stanowisko d/s likwidatury
- Kasa
- Stanowisko d/s planowania budżetowego
- Referat Organizacyjny
- Wieloosobowe stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych
- Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów
- Obsługa urzędu
- Goniec
- Kierowca
- Inspektor d/s uzależnień
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Skarbnik > Księgowość Budżetowa strona główna 
Księgowość Budżetowa
 

Kostępska Teresa - Inspektor d/s księgowości budżetowej pokój nr 109 telefon: 015 8650-397 lub 8650-305 wew. 309 e-mail: teresa.kostepska@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Dekretowanie dowodów księgowych i prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych 2. Sprządzanie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych 4. Udostępnianie intreresantom sprawozdań z realizacji budżetów

Inspektor d/s ksiegowości budżetowej pokój 108 telefon: 015 8650-654 lub 8650-305 wew. 108

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Dekretowanie dokumentów i prowadzenie ewidencji księgowej niepodatkowych dochodów budżetowych 2. Wystawianie faktur VAT i not obciążeniowych wynikających z rozrachunków z kontrachentami, dzierżawcami, najemcami, użytkownikami i in. 3. Wystawianie dowodów wpłat na niepodatkowe należności budżetowe 4. Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności niepodatkowych.

Jolanta Jarkowska - Inspektor d/s księgowości budżetowej pokój 108 telefon: 015 8655-621 lub 8650-305 wew. 324 e-mail: jolanta.jarkowska@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1.Prowadzi ewidencję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.Prowadzi ewidencję księgową środków pozabudżetowych 3.Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych metodą komputerową. 4.Prowadzenie zbioru deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z wymaganymi załącznikami, kontrola prawidłowości opodatkowania pojazdu. 5.Przyjmowanie i załatwianie podań w sprawie umorzeń i innych preferencji w zapłacie podatków w zakresie prowadzonej ewidencji podatków. 6.Załatwienie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie danych o udzielonej pomocy publicznej osobie sporządzającej sprawozdawczość. 7.Przygotowywanie decyzji w sprawach jak wyżej. 8.Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat. 9.Załatwianie odwołań od decyzji. 10.Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach. 11.Załatwianie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z procedurami określonymi w obowiązujących przepisach. 12. Przygotowywanie wniosków do Wojewody o dotację celową w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, sporządzanie rozliczeń dotacji oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Katarzyna Hyla - referent d/s ksiegowości budżetowej
pokój 108


telefon: 015 8650-654 lub 8650-305 wew. 108

 
Informację zaktualizowano 2013-08-28 10:20:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Referat Finansowo-Księgowy .  Zastępca Skarbnika .  Księgowość Budżetowa .  Księgowość Podatkowa .  Stanowisko d/s rachuby .  Stanowisko d/s likwidatury .  Kasa .  Stanowisko d/s planowania budżetowego .  Referat Organizacyjny .  Wieloosobowe stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych .  Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów .  Obsługa urzędu .  Goniec .  Kierowca .  Inspektor d/s uzależnień . 
wersja do druku