Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
- Stanowisko d/s BHP
- Gminne Centrum Informacji
- Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych
- Referat Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych
- Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności
- Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Sekretarz strona główna 
Sekretarz
Sekretarz Gminy 

Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec pok nr 216 telefon: 15/ 8655 328 lub 8650 305 wew. 416 e-mail: mieczyslaw.machulak@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:


1. Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie: kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzoruje działalność referatu  Spraw Obywatelskich oraz komórek bezpośrednio mu podległych,


2. Kieruje bieżącymi sprawami Urzędu,


3. Organizuje pracę Burmistrza, współpracuje z Radą Miejską,


4. Organizuje współpracę z mediami (prasa, radio, telewizja),


5. Dokonuje potwierdzania oświadczeń woli spadkodawców, zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego, a także dokumentów publicznych,


6. Rozpatruje skargi i interwencje oraz wnioski dotyczące pracy kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedstawia wnioski Burmistrzowi w tych sprawach,


7. Utrzymuje kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi komunalnymi osobami prawnymi oraz z administracją rządową i innymi organizacjami,


8. Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.


9. Nadzoruje obieg dokumentów w Urzędzie,


10. Inicjuje i nadzoruje aktualizację dokumentów formalizujących Urząd do aktualnego stanu prawnego lub faktycznego stanu organizacyjnego Urzędu.

 
Informację zaktualizowano 2013-08-29 15:05:04, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Stanowisko d/s BHP .  Gminne Centrum Informacji .  Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych .  Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności .  Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu . 
wersja do druku