Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
- Stanowisko d/s BHP
- Gminne Centrum Informacji
- Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych
- Referat Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych
- Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności
- Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Sekretarz > Referat Spraw Obywatelskich strona główna 
Referat Spraw Obywatelskich
 

Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich pok. nr 208 telefon 015 8650-542 e-mail: bogumila.niespodziewana@umig.polaniec.plKierujący referatem jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań określonych dla referatu a w szczególności za:

1.nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, 2. zgodność z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych, 3. inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw, 4. właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów. 5. prowadzenie zbioru przepisów i innych aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, 6. usprawnienie organizacji, metod i form pracy, 7. umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wymaganych danych i dokumentów. Kierownik referatu odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań określonych dla referatu a w szczególności za: 1. nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, 2. zgodność z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych, 3. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania referatu. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich odpowiada za: 1. udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, 2. dokonywanie kontroli i prowadzenia dokumentacji dotyczącej zbiórek publicznych, 3. wydawanie zezwoleń na zgromadzenia, 4. realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 5. realizację ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, 6. współpracę z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 7. wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, 8. prowadzenie spraw przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy, organizowanie pracy jednostek OSP i ich nadzorowanie (w zakresie przekazywanych środków), ich ewidencja, 9. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami, 10. prowadzenie spraw dotyczących akcji posłańczej i kurierskiej, 11. prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej, 12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, 13. prowadzenie spraw ochrony przeciwpowodziowej, 14. prowadzenie spraw Miejsko - Gminnego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego, 15. prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez masowych, 16. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 17. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 18. prowadzenie dokumentacji komisji d)s rozwiązywania problemów alkoholowych, 19. prowadzenie spraw związanych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 20. prowadzenie obsługi monitoringu, 21. nadzór nad utrzymaniem w pełnej gotowości technicznej pojazdów, sprzętu i motopomp w jednostkach OSP na terenie Gminy, 22. ewidencję majątku gminnego powierzonego jednostkom ochotniczych straży pożarnych.

 
Informację zaktualizowano 2012-04-12 14:35:24, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 
Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich tel. (015) 865 05 42, pokój 207 e-mail: bogumila.niespodziewana@umig.polaniec.pl
Podstawowy zakres obowiązków:

1.prowadzenie i nadzór całości spraw należących do zakresu zadań referatu,


2.wydawanie dowodów osobistych,


3.prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania, zameldowania,


4.realizacja zadań z ustaw o ochronie danych osobowych,


 5.wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych,


 6.prowadzenie spraw z zakresu porządku publicznego,


7.przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych.

 
Obowiązuje od: 2007-09-07   Informację zaktualizowano 2007-12-05 09:57:08, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Stanowisko d/s BHP .  Gminne Centrum Informacji .  Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych .  Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności .  Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu . 
wersja do druku