bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Referat Spraw Obywatelskich strona główna 
Referat Spraw Obywatelskich
 

Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich pok. nr 208 telefon 015 8650-542 e-mail: bogumila.niespodziewana@umig.polaniec.plKierujący referatem jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań określonych dla referatu a w szczególności za:

1.nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, 2. zgodność z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych, 3. inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw, 4. właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów. 5. prowadzenie zbioru przepisów i innych aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, 6. usprawnienie organizacji, metod i form pracy, 7. umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wymaganych danych i dokumentów. Kierownik referatu odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań określonych dla referatu a w szczególności za: 1. nadzór nad wypełnieniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, 2. zgodność z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych, 3. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania referatu. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich odpowiada za: 1. udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, 2. dokonywanie kontroli i prowadzenia dokumentacji dotyczącej zbiórek publicznych, 3. wydawanie zezwoleń na zgromadzenia, 4. realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 5. realizację ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, 6. współpracę z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 7. wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, 8. prowadzenie spraw przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy, organizowanie pracy jednostek OSP i ich nadzorowanie (w zakresie przekazywanych środków), ich ewidencja, 9. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami, 10. prowadzenie spraw dotyczących akcji posłańczej i kurierskiej, 11. prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej, 12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, 13. prowadzenie spraw ochrony przeciwpowodziowej, 14. prowadzenie spraw Miejsko - Gminnego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego, 15. prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez masowych, 16. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 17. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 18. prowadzenie dokumentacji komisji d)s rozwiązywania problemów alkoholowych, 19. prowadzenie spraw związanych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 20. prowadzenie obsługi monitoringu, 21. nadzór nad utrzymaniem w pełnej gotowości technicznej pojazdów, sprzętu i motopomp w jednostkach OSP na terenie Gminy, 22. ewidencję majątku gminnego powierzonego jednostkom ochotniczych straży pożarnych.

 
Informację zaktualizowano 2012-04-12 14:35:24, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 
Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich tel. (015) 865 05 42, pokój 207 e-mail: bogumila.niespodziewana@umig.polaniec.pl
Podstawowy zakres obowiązków:

1.prowadzenie i nadzór całości spraw należących do zakresu zadań referatu,


2.wydawanie dowodów osobistych,


3.prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania, zameldowania,


4.realizacja zadań z ustaw o ochronie danych osobowych,


 5.wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych,


 6.prowadzenie spraw z zakresu porządku publicznego,


7.przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych.

 
Obowiązuje od: 2007-09-07   Informację zaktualizowano 2007-12-05 09:57:08, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl