Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
- Stanowisko d/s BHP
- Gminne Centrum Informacji
- Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych
- Referat Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych
- Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności
- Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Sekretarz > Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych
 

Stanisław Drzazaga - Stanowisko ds prac interwencyjnych  e-mail: stanislaw.drzazga@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:

1. organizacja i prowadzenie prac interwencyjnych w zakresie drobnych inwestycji i remontów, 2. wskazywanie potrzeb w zakresie inwestycji i remontów, 3. przygotowywanie do realizacji inwestycji i remontów, 4. odbieranie i rozliczanie prowadzonych prac, 5. wnioskowanie w sprawach przyjmowania, wynagradzania, awansowania, karania i zwalniania podległych pracowników, 6. wnioskowanie w sprawach udzielania urlopów i zezwoleń okolicznościowych pracowników, 7. wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom w sprawach nie objętych zakresem czynności, 8. organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie podległych pracowników, 9. ustalanie zadań dla poszczególnych pracowników kierując się zasadą prawidłowego i równomiernego obciążenia pracą, 10. udzielanie pracownikom wyjaśnień, instruktażu w zakresie sposobu realizacji przydzielonych zadań, 11. odpowiedzialność za dyscyplinę pracy i efektywne wykorzystanie czasu pracy w grupie interwencyjnej, 12. nadzorowanie podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP.


Zakres obowiązków wynikających z działalności samorządu:

1. zapewnia właściwą i terminową realizację zadań, 2. współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac, 3. przygotowuje okresowe oceny, analizy, informacje i sprawozdania, 4. przygotowuje właściwą dokumentację i rozliczenia z wykonywanych robót, 5. jest kierowcą samochodu będącego w dyspozycji urzędu a przeznaczonego do użytku podczas wykonywania prac interwencyjnych, 6. wykonuje inne prace zlecone przez przełożonych,

 
Informację zaktualizowano 2009-08-11 09:14:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Stanowisko d/s BHP .  Gminne Centrum Informacji .  Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych .  Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności .  Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu . 
wersja do druku