bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta strona główna 
Sekretarz
Sekretarz Gminy 

Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy Połaniec pok nr 216 telefon: 15/ 8655 328 lub 8650 305 wew. 416 e-mail: mieczyslaw.machulak@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:


1. Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie: kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzoruje działalność referatu  Spraw Obywatelskich oraz komórek bezpośrednio mu podległych,


2. Kieruje bieżącymi sprawami Urzędu,


3. Organizuje pracę Burmistrza, współpracuje z Radą Miejską,


4. Organizuje współpracę z mediami (prasa, radio, telewizja),


5. Dokonuje potwierdzania oświadczeń woli spadkodawców, zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego, a także dokumentów publicznych,


6. Rozpatruje skargi i interwencje oraz wnioski dotyczące pracy kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedstawia wnioski Burmistrzowi w tych sprawach,


7. Utrzymuje kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi komunalnymi osobami prawnymi oraz z administracją rządową i innymi organizacjami,


8. Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.


9. Nadzoruje obieg dokumentów w Urzędzie,


10. Inicjuje i nadzoruje aktualizację dokumentów formalizujących Urząd do aktualnego stanu prawnego lub faktycznego stanu organizacyjnego Urzędu.

 
Informację zaktualizowano 2013-08-29 15:05:04, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl