bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Księgowość Budżetowa strona główna 
Księgowość Budżetowa
 

Kostępska Teresa - Inspektor d/s księgowości budżetowej pokój nr 109 telefon: 015 8650-397 lub 8650-305 wew. 309 e-mail: teresa.kostepska@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Dekretowanie dowodów księgowych i prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych 2. Sprządzanie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych 4. Udostępnianie intreresantom sprawozdań z realizacji budżetów

Inspektor d/s ksiegowości budżetowej pokój 108 telefon: 015 8650-654 lub 8650-305 wew. 108

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Dekretowanie dokumentów i prowadzenie ewidencji księgowej niepodatkowych dochodów budżetowych 2. Wystawianie faktur VAT i not obciążeniowych wynikających z rozrachunków z kontrachentami, dzierżawcami, najemcami, użytkownikami i in. 3. Wystawianie dowodów wpłat na niepodatkowe należności budżetowe 4. Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności niepodatkowych.

Jolanta Jarkowska - Inspektor d/s księgowości budżetowej pokój 108 telefon: 015 8655-621 lub 8650-305 wew. 324 e-mail: jolanta.jarkowska@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1.Prowadzi ewidencję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.Prowadzi ewidencję księgową środków pozabudżetowych 3.Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych metodą komputerową. 4.Prowadzenie zbioru deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z wymaganymi załącznikami, kontrola prawidłowości opodatkowania pojazdu. 5.Przyjmowanie i załatwianie podań w sprawie umorzeń i innych preferencji w zapłacie podatków w zakresie prowadzonej ewidencji podatków. 6.Załatwienie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie danych o udzielonej pomocy publicznej osobie sporządzającej sprawozdawczość. 7.Przygotowywanie decyzji w sprawach jak wyżej. 8.Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat. 9.Załatwianie odwołań od decyzji. 10.Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach. 11.Załatwianie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z procedurami określonymi w obowiązujących przepisach. 12. Przygotowywanie wniosków do Wojewody o dotację celową w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, sporządzanie rozliczeń dotacji oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Katarzyna Hyla - referent d/s ksiegowości budżetowej
pokój 108


telefon: 015 8650-654 lub 8650-305 wew. 108

 
Informację zaktualizowano 2013-08-28 10:20:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl