bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta strona główna 
Skarbnik
Skarbnik Gminy 

Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec, Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego, Kierownik Referatu Organizacyjnego  pokój nr 111 telefon: 15 8650-036 wew. 312 e-mail: malgorzata.zugaj@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:


1. Nadzór nad pracą referatu finansowo-księgowego, 2. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podlęgłych pracowników, 3. Przyjmowanie wniosków do budżetu, 4. Opracowywanie projektów budżetu i funduszy celowych, 5. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami, 6. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów, 7. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego, 8. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi, 9. Przeglądanie pism wpływających do referatu i kierowanie na stanowiska pracy celem załatwienia, 10. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, umozliwiających prawidłową realizację zadań, 11. Kontrolowanie i podpisywanie zawieranych umów z kontrahentami, 12. Zbieranie informacji w sprawie budżetu na rok przyszły i przygotowywanie projektów budżetu, 13. Przeprowadzanie kontroli finansowej w jednostkach podległych, 14. Opracowywanie projektów uchwał.

 
Informację zaktualizowano 2013-08-28 10:19:24, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl