Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
- Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
- Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
- Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
- Referat Mienia Komunalnego
- Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
- Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
- Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
- Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
- Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Zastępca Burmistrza > Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa strona główna 
Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
 

Tadeusz Jarzyna - inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa (GRŚ) pok. 120 e-mail: tadeusz.jarzyna@umig.polaniec.pl tel. (015) 865-01-41 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 320 fax. (015)865-03-28


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW


1. Nadzorowanie zadań z zakresu ochrony roślin przy współpracy z WIORiN Staszów.


2. Nadzór nad wykonywaniem uprawy maku i konopi - wydawanie zezwoleń.


3. Nadzór nad użytkowaniem zadrzewień.


4. Współpraca z kołami łowieckimi odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne.


5.Sprawy przeciwpowodziowe - prowadzenie szacunków szkód i dokumentacji odszkodowawczej.


6.Współpraca ze społeczno - zawodowymi organizacjami rolników, ŚODR, służbami surowcowymi przemysłu i jednostek gospodarczych obsługujących rolnictwo.


7. Prowadzenie spraw zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Państwa.


8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. Ponadto sprawy z zakresu USTAWY z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 ), w szczególności:


1. Określanie przejść, przejazdów oraz miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla celów rybackich za odszkodowaniem.


2. Zezwolenie zakładom na składowanie na gruntach przybrzeżnych, za odszkodowaniem, materiałów budowlanych i sprzętu oraz na dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglugowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania, ustawiania, utrzymania i eksploatacji tych urządzeń i znaków.


3. Zatwierdzanie ugód (Art. 30. 1. Właściciele mogą w drodze ugody zmieniać stosunki wodne na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na nieruchomości sąsiednie; nie dotyczy to wprowadzania ścieków do wody lub do ziemi).


4. Nakazywanie właścicielom gruntów powodujących zmiany stanu wody szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie przywrócenia stanu poprzedniego, lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.


5. Współudział w: - dbałości o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód, - działaniach na rzecz utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych i kanałów, - działaniach na rzecz utrzymania szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 ): 1. Przygotowywanie rozwiązań w zakresie przepisów gminnych ustanawiających ograniczenia w korzystaniu z urządzeń technicznych oraz środków transportu i komunikacji stwarzających uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji lub ograniczenia czasu ich pracy.


2. Dbałość o walory krajobrazowe środowiska.


3. Sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14, w celu realizacji polityki ekologicznej.


4. Monitoring środowiska .


5. Zapewnianie ochrony środowiska w szczególności przez kontrolę:


a) rozmieszczenia środków produkcji w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska,


b) zapewniania w przygotowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej wymaganej ochrony elementów przyrodniczych lub ich części oraz przywracanie ich do właściwego stanu, jeżeli w wyniku działalności gospodarczej utraciły swą wartość użytkową, c) stosowania w działalności gospodarczej technologii i rozwiązań technicznych stwarzających jak najmniejsze zagrożenie lub uciążliwości dla środowiska, a w szczególności technologii małoodpadowych i bezodpadowych,


6. Ustanawianie w drodze uchwały ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.


7. Przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim urzędom informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,


8.Wykorzystanie osiągnięć naukowych i technicznych, stosowanie środków ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w celu ochrony środowiska.


9. Nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,


10. Wstrzymywanie użytkowania instalacji lub urządzenia w przypadku naruszenia przez ich użytkownika postanowień decyzji (warunków zezwoleń ),


11.Występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 12.Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli powstaje podejrzenie co do naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska, wynikających z przepisu art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. 13. Udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska. Przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia. Wykonuje postanowienia z zakresu ustawy o odpadach (USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.):


1. Opracowywanie gminnego planu gospodarki odpadami. 2. Wydawanie opinii na wytwarzanie odpadów. ( Kopię wydanego zezwolenia organ wydający zezwolenie przekazuje do wiadomości marszałkowi województwa oraz właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, a w przypadku zezwolenia wydanego w trybie ust. 2 - także staroście. Wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w łącznej ilości powyżej jednej tony rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych, obowiązany jest na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku, gdy wytwarzający wytwarza lub będzie wytwarzał odpady w ilości poniżej jednego tysiąca ton rocznie, Rada gminy może podjąć uchwałę o obowiązku złożenia informacji, o której mowy w ust. 4, przez wytwarzających określone rodzaje odpadów w ilości do jednej tony rocznie). 3. Opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4. Opiniowanie wniosków na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. 5. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do składowania. 6. Przyjmowanie informacji od wytwarzającego odpady o rodzaju i ilości umieszczonych na składowisku odpadów oraz o czasie ich składowania.


USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach: 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w stosunku do lasów stanowiących własność Gminy. Realizacja zadań z USTAWY z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody:


1. Przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów z terenu nieruchomości (może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta).


Współdziałanie z innymi organami w zakresie realizacji USTAWY z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych. (tekst jednolity: Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 751): 1. Informowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych, zagrażających roślinom uprawnym,


2. Współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zagrożeń fitosanitarnych, terminów wykonywania zabiegów ochronnych, przeprowadzania szkoleń w tym zakresie oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać opryskiwacze polowe i sadownicze,


USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie: 1. Opiniowanie rocznych planów łowieckich, ustalanych przez dzierżawców obwodów, łowieckich (art. 8). 2. Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.


USTAWA z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie: 1. Przygotowywanie opinii do wojewody o: - tworzenie i znoszenie rejonów zamkniętych wytwarzania kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka.


2. Ustalanie przedsiębiorców organizujących na zasadzie wyłączności wytwarzanie ziemniaka i skup kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka w tych rejonach.


USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych:


1. Koordynowanie czynności administracyjnych związanych z przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych.


2. Współdziałanie z izbami rolniczymi w zakresie rozwoju rolnictwa. Wykonywanie zadań z zakresu USTAWY z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 60 poz. 369) (tekst jednolity: Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 752):


1. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie znakowania i rejestru zwierząt. 2. Współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w działaniach na rzecz profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych. Z zakresu USTAWY z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:


1. Wydawanie zezwoleń na uprawy maku lub konopi włóknistych Art. 34.


2. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych. 3. Wykonywanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych ze względu na miejsce położenia tych upraw. Art. 37. 1

 
Informację zaktualizowano 2013-08-29 15:03:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych .  Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych .  Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej .  Referat Mienia Komunalnego .  Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych .  Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami .  Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego .  Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .  Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury .  Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa . 
wersja do druku