Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
- Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
- Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
- Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
- Referat Mienia Komunalnego
- Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
- Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
- Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
- Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
- Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Zastępca Burmistrza > Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
 

Inspektor ds. mienia komunalnego (GM) pok. 124 e-mail:  tel. (015) 865-53-21 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 324 fax. (015)865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW

1. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy (nieruchomości gruntowe, budynki, lokale, budowle) - w ujęciu tabelarycznym (stan ilościowy i wartościowy ) - w ujęciu graficznym, - w ujęciu elektronicznym,
2. Określanie potrzeb w zakresie oznakowania mienia gminnego,
3. Gromadzenie informacji o stanie formalno - prawnym mienia gminnego,
4. Gromadzenie umów, decyzji dotyczących udostępniania mienia innym jednostkom,
5. Zarządzanie mieniem gminnym w zakresie budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i innych środków trwałych,
6. Dokonywanie przeglądów wymienionego wyżej mienia komunalnego,
7. Wnioskowanie w sprawie zabezpieczenia przed włamaniem, uszkodzeniem, zniszczeniem,
8. Przejmowanie i przekazywanie mienia gminnego w określonym zakresie - sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym celu ,
9. Dokonywanie najmu lokali użytkowych, stanowiących mienie gminy,
10. Dokonywanie wyceny gminnego zasobu nieruchomości dla potrzeb inwentaryzacji mienia gminnego,
11. Dokonywanie inwentaryzacji mienia komunalnego gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem Burmistrza,
12. Prowadzenie zbiorów OT, PT i LT,
13. Dokonywanie ubezpieczeń mienia komunalnego,
14. Prowadzenie spraw dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości w zakresie mienia komunalnego,
15. Sporządzanie corocznie deklaracji podatku od nieruchomości dla nieruchomości komunalnych i jej aktualizowanie w ciągu 14 dni od daty nastąpienia zmiany,
16. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:19:13, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych .  Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych .  Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej .  Referat Mienia Komunalnego .  Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych .  Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami .  Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego .  Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .  Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury .  Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa . 
wersja do druku