bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
 

Inspektor ds. mienia komunalnego (GM) pok. 124 e-mail:  tel. (015) 865-53-21 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 324 fax. (015)865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW

1. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy (nieruchomości gruntowe, budynki, lokale, budowle) - w ujęciu tabelarycznym (stan ilościowy i wartościowy ) - w ujęciu graficznym, - w ujęciu elektronicznym,
2. Określanie potrzeb w zakresie oznakowania mienia gminnego,
3. Gromadzenie informacji o stanie formalno - prawnym mienia gminnego,
4. Gromadzenie umów, decyzji dotyczących udostępniania mienia innym jednostkom,
5. Zarządzanie mieniem gminnym w zakresie budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i innych środków trwałych,
6. Dokonywanie przeglądów wymienionego wyżej mienia komunalnego,
7. Wnioskowanie w sprawie zabezpieczenia przed włamaniem, uszkodzeniem, zniszczeniem,
8. Przejmowanie i przekazywanie mienia gminnego w określonym zakresie - sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym celu ,
9. Dokonywanie najmu lokali użytkowych, stanowiących mienie gminy,
10. Dokonywanie wyceny gminnego zasobu nieruchomości dla potrzeb inwentaryzacji mienia gminnego,
11. Dokonywanie inwentaryzacji mienia komunalnego gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem Burmistrza,
12. Prowadzenie zbiorów OT, PT i LT,
13. Dokonywanie ubezpieczeń mienia komunalnego,
14. Prowadzenie spraw dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości w zakresie mienia komunalnego,
15. Sporządzanie corocznie deklaracji podatku od nieruchomości dla nieruchomości komunalnych i jej aktualizowanie w ciągu 14 dni od daty nastąpienia zmiany,
16. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:19:13, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl