Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
- Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
- Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
- Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
- Referat Mienia Komunalnego
- Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
- Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
- Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
- Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
- Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Zastępca Burmistrza > Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych strona główna 
Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
 

Marian Sochacki -  stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych -Geodeta (G) pok. 122 e-mail: marian.sochacki@umig.polaniec.pl tel. (015) 865-04-06 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 322 fax. (015)865-03-28


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW


1. Badanie ksiąg wieczystych dla potrzeb gospodarki mieniem.


2. Przygotowanie i składanie wniosków o założenie lub zmianę ksiąg wieczystych.


3. Porządkowanie stanów prawnych gruntów gminnych.


4. Przejmowanie mienia opuszczonego, uwłaszczanie mienia  przed Sądem Powszechnym.


5. Prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących mienie komunalne gminy opisowej (rejestry i skorowidze ) oraz w formie elektronicznej.


6. Prowadzenie ewidencji gruntów gminnych w części kartograficznej (mapy, wyrysy).


7. Przygotowanie dokumentacji prawno - geodezyjnej dla nieruchomości planowanych do nabycia lub sprzedaży przez gminę dla celów inwestycyjnych.


8. Przygotowanie pod względem prawnym terenów pod budownictwo jednorodzinne.


9. Dokonywanie scalenia i podziału nieruchomości. (rozdział 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).


10. Przygotowywanie decyzji o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości- decyduje Rada gminy w drodze uchwały, określając w niej granice zewnętrzne gruntów objętych scaleniem i podziałem.


11. Składanie we właściwym sądzie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej. Przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, a gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów odpisu uchwały.


12. Przedkładanie projektu uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości podlegający zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia oraz wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania na okres 21 dni, w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uchwały do wglądu zawiadamia na piśmie uczestników postępowania.


13. Kompleksowe przygotowanie terenów pod budownictwo.


14.Kontrolowanie wykorzystania terenów przez jednostki gospodarki uspołecznionej, spółdzielnie oraz inne osoby.


15. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie nadania mocy urzędowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym (podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym) Art. 169.


16. Opracowywanie i aktualizacja operatów numeracji porządkowej nieruchomości.


17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.


18. Uczestnictwo w negocjowaniu warunków zajmowania gruntów pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych.


19.Wykonywanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, nie wymagających zgłoszenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. Realizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ewidencji gruntów i budynków.


1/ Wszczynanie postępowanie rozgraniczeniowe z urzędu lub na wniosek.


2/ Dokonywanie oceny prawidłowości wykonania czynności rozgraniczeniowych oraz operatu rozgraniczeniowego, sporządzanych przez geodetę prowadzącego rozgraniczenie pod względem prawnym.


3/ Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.


4/ Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazniu sprawy do sądu.


5/ Reprezentowanie gminy w zakresie prowadzonych spraw przed organami administracji, sądami oraz przy czynnościach wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospo darczą z zakresu geodezji.


6/ Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych o wykonanie opracowań geodezyjnvch, kartograficznych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu.


20. Wykonywanie zadań z zakresu USTAWY z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych


1/ Nadzór nad przygotowywaniem wykazu uprawionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie ustala, (przygotowuje starosta).


2/ Przygotowywanie statutu spółki, jak również jego zmiany do zatwierdzenia. Z chwilą zatwierdzenia statutu spółka nabywa osobowość prawną. Art. 18. 1


3/ Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki. Art. 23.


4/ Przestrzeganie terminów oznaczonych w statucie przez spółki organy spółki do przedstawienia właściwemu zarządowi gminy do zatwierdzenia plan zagospodarowania i regulamin użytkowania gruntów i urządzeń spółki. Art. 24. 1.


5/ Przestrzeganie jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej w terminie trzech miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych (art. 8) nie przedstawią do zatwierdzenia statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nadanie jej statut oraz wyznaczy organy spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Art. 25. 1.


6. Przygotowywanie rozwiązań w zakresie zbycia, zamiany jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciągnięcie pożyczek pieniężnych przez spółkę może nastąpić tylko za zgodą właściwego organu gminy. Art. 26.

 
Informację zaktualizowano 2009-08-14 13:27:06, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych .  Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych .  Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej .  Referat Mienia Komunalnego .  Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych .  Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami .  Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego .  Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .  Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury .  Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa . 
wersja do druku