Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
- Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
- Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
- Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
- Referat Mienia Komunalnego
- Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
- Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
- Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
- Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
- Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Zastępca Burmistrza > Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
 
Jolanta Skotnicka - referent ds. gospodarki nieruchomościami (GG.I)
pok. 121


e-mail: jolanta.skotnicka@umig.polaniec.pl


tel. (015) 865-03-43 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 321 fax. (015)865-03-28


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW


1. Wydzierżawianie nieruchomości na rzecz Gminy,
2. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
3. Oddawanie jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym nieruchomości gminnych
4. w trwały zarząd i użytkowanie,
5. Wydawanie zezwoleń na ustawianie reklam w pasach drogowych oraz na gruntach gminnych,
6. Prowadzenie rejestrów umów dzierżawnych i rejestru czynszów,
7. Dokonywanie bieżącej aktualizacji należności z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego, zarządu i dzierżaw terenów gminnych,
8. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu nowo wybudowanych urządzeń komunalnych,
9. Kontrolowanie wykorzystania terenu przez jednostki gospodarki uspołecznionej spółdzielnie oraz inne osoby,
10. Udzielanie zamówień publicznych na wykonywanie opinii szacunkowych niezbędnych w zakresie gospodarki nieruchomościami,

Z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych leśnych prowadzi sprawy dotyczące:

1. Przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
2. Przygotowuje dokumentacje i wnioski dotyczące warunków wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,
3. Prowadzi działania zmierzające do zapobiegania degradacji gruntów,
4. Opracowuje plany gospodarowania na gruntach znajdujących się w strefach ochronnych zakładów przemysłowych,
5. Nadzoruje rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych oraz wnioskuje ich rekultywację,
6. Wydaje decyzje właścicielowi gruntów zdewastowanych do przywrócenia ich do właściwego stanu agrotechnicznego,
7. Współpraca w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego opracowanie programów wykorzystania gruntów rolnych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 
Informację zaktualizowano 2007-11-23 09:58:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
 
Agnieszka Pasek - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (GG.II)
pok. 122


e-mail: agnieszka.pasek@umig.polaniec.pl


tel. (015) 865-04-06 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 322 fax. (015)865-03-28


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW


1. Przygotowanie dokumentacji prawno - geodezyjnej dla nieruchomości planowanych do
komunalizacji,
2. Badanie ksiąg wieczystych niezbędnych do prowadzonych spraw ,
3. Przygotowywanie i składanie do Wojewody wniosków komunalizacyjnych na grunty Skarbu
Państwa,
4. Przygotowywanie i składanie do Wojewody wniosków o uwłaszczanie gruntów rolnych
byłego Państwowego Funduszu Ziemi,
5. Uwłaszczanie w trybie administracyjnym gruntów pod drogami gminnymi,
6. Opracowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
7. Nabywanie gruntów pod nowoprojektowane drogi gminne, w trybie art.98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za odszkodowaniem,
8. Przygotowanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nabyte w wymienionych wyżej
trybach mienie komunalne,
9. Wydaje decyzje dotyczące pozbawienia praw użytkowania wieczystego.
10. Wykonywanie decyzji o zrzeczeniu się własności lub użytkowania wieczystego
nieruchomości na rzecz gminy. (art. 16).
11. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie decyzji
administracyjnych,
12. Kontroluje terminową zabudowę terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.  
Informację zaktualizowano 2007-11-23 10:03:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
 Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych .  Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych .  Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej .  Referat Mienia Komunalnego .  Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych .  Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami .  Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego .  Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .  Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury .  Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa . 
wersja do druku