bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
 
Jolanta Skotnicka - referent ds. gospodarki nieruchomościami (GG.I)
pok. 121


e-mail: jolanta.skotnicka@umig.polaniec.pl


tel. (015) 865-03-43 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 321 fax. (015)865-03-28


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW


1. Wydzierżawianie nieruchomości na rzecz Gminy,
2. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
3. Oddawanie jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym nieruchomości gminnych
4. w trwały zarząd i użytkowanie,
5. Wydawanie zezwoleń na ustawianie reklam w pasach drogowych oraz na gruntach gminnych,
6. Prowadzenie rejestrów umów dzierżawnych i rejestru czynszów,
7. Dokonywanie bieżącej aktualizacji należności z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego, zarządu i dzierżaw terenów gminnych,
8. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu nowo wybudowanych urządzeń komunalnych,
9. Kontrolowanie wykorzystania terenu przez jednostki gospodarki uspołecznionej spółdzielnie oraz inne osoby,
10. Udzielanie zamówień publicznych na wykonywanie opinii szacunkowych niezbędnych w zakresie gospodarki nieruchomościami,

Z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych leśnych prowadzi sprawy dotyczące:

1. Przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
2. Przygotowuje dokumentacje i wnioski dotyczące warunków wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,
3. Prowadzi działania zmierzające do zapobiegania degradacji gruntów,
4. Opracowuje plany gospodarowania na gruntach znajdujących się w strefach ochronnych zakładów przemysłowych,
5. Nadzoruje rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych oraz wnioskuje ich rekultywację,
6. Wydaje decyzje właścicielowi gruntów zdewastowanych do przywrócenia ich do właściwego stanu agrotechnicznego,
7. Współpraca w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego opracowanie programów wykorzystania gruntów rolnych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 
Informację zaktualizowano 2007-11-23 09:58:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
 
Agnieszka Pasek - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (GG.II)
pok. 122


e-mail: agnieszka.pasek@umig.polaniec.pl


tel. (015) 865-04-06 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 322 fax. (015)865-03-28


ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW


1. Przygotowanie dokumentacji prawno - geodezyjnej dla nieruchomości planowanych do
komunalizacji,
2. Badanie ksiąg wieczystych niezbędnych do prowadzonych spraw ,
3. Przygotowywanie i składanie do Wojewody wniosków komunalizacyjnych na grunty Skarbu
Państwa,
4. Przygotowywanie i składanie do Wojewody wniosków o uwłaszczanie gruntów rolnych
byłego Państwowego Funduszu Ziemi,
5. Uwłaszczanie w trybie administracyjnym gruntów pod drogami gminnymi,
6. Opracowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
7. Nabywanie gruntów pod nowoprojektowane drogi gminne, w trybie art.98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za odszkodowaniem,
8. Przygotowanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nabyte w wymienionych wyżej
trybach mienie komunalne,
9. Wydaje decyzje dotyczące pozbawienia praw użytkowania wieczystego.
10. Wykonywanie decyzji o zrzeczeniu się własności lub użytkowania wieczystego
nieruchomości na rzecz gminy. (art. 16).
11. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie decyzji
administracyjnych,
12. Kontroluje terminową zabudowę terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.  
Informację zaktualizowano 2007-11-23 10:03:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl