bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik strona główna 
Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
 

 Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego( KTI ) - Danuta Bobrowska

e-mail: danuta.bobrowska@umig.polaniec.pl tel. cent. 015-865-03-05 wew. 412, fax. 015-865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:

1. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących remontów i inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2. Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
3. Koordynowanie wykonywania projektów budowlanych planowanych inwestycji i remontów gminnych.
4. Planowanie oraz gromadzenie potrzeb w zakresie inwestycji, remontów i obsługi komunalnej Gminy.
5. Przygotowywanie oraz realizacja inwestycji i remontów budowlanych.
6. Prowadzenie remontów i inwestycji kubaturowych w branży budowlanej,
7. Prowadzenie inwestycji liniowych tzw. technicznej infrastruktury podziemnej.
8. Budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych.
9. Zarządzanie na drogach gminnych.
10. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
11. Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem służb komunalnych.
12. Nadzorowanie oczyszczania i zazieleniania Miasta i Gminy.
13. Nadzorowanie zaopatrzenia ludności w wodę pitną i odbiór ścieków, wywóz odpadów komunalnych.
14. Nadzorowanie oświetlenia ulic i placów, zaopatrzenia w energię elektryczną i centralnego ogrzewania.
15. Nadzorowanie eksploatacji budynków komunalnych, lokali socjalnych.
16. Prowadzenie umów najmu dla lokali komunalnych i socjalnych.
17. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
18. Przyjmowanie i załatwianie spraw interesanów w zakresie prowadzonych spraw.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:01:59, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl