Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
- Zespół doradców prawnych
- Sekretariat
- Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
- Audytor wewnętrzny
- Biuro Rady Miejskiej
- Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji
- Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki
- Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej
- Stanowisko d/s kadrowych
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Burmistrz > Biuro Rady Miejskiej strona główna 
Biuro Rady Miejskiej
 

Kierownik - pok nr 205 telefon: 15/ 865-07-42 lub 865-03-05 wew. 405 e-mail:


Grażyna Dziarmakowska, pok nr 206 telefon: 15/ 865-00-15 lub 865-03-05 wew. 405 e-mail: grazyna.dziarmakowska@umig.polaniec.plPodstawowy zakres obowiązków:


1. Przygotowywanie materiałów na sesję Rady i zebrania Komisji. 2. Sporządzanie protokołów z sesji Rady i zebrań Komisji. 3. Obsługa zebrań z przedstawicielami samorządów mieszkańców, zebrań w jednostkach pomocniczych, innych zebrań z zakresu stanowiska pracy.. 4. Organizowanie szkoleń radnych. 5. Prowadzenie ewidencji: uchwał, interpelacji i przepisów prawa miejscowego, 6. Prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego. 7. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa , samorządów jednostek pomocniczych oraz innych organów, stosownie do obowiązujących przepisów. 8. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem referendów:ogólnokrajowych i lokalnych. 9. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpatrywania spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców oraz jednostek podległych i współpracujących. 10. Przygotowywanie materiałów dla radnych. 11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady związanych z zakresem prowadzonych spraw. 12. Sporządzanie i uwierzytelnianie odpisów uchwał i wyciągów z protokołów,oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy Urzędu lub jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy. 13. Przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 14. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych. 15. Udostępnianie wykazu aktów prawa miejscowego. 16. Prowadzenie ewidencji: * uchwał Rady, * ogłoszeń przetargowych i ofert przetargowych, * wniosków i interpelacji radnych, * pism wpływających i wychodzących z Rady Miejskiej, 17. Prowadzenie dokumentacji organów samorządu mieszkańców. 18. Aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw. 19. Prowadzenie zbioru czasopism i publikacji wpływających do Biura Rady.


 
Informację zaktualizowano 2012-01-17 14:18:06, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Zespół doradców prawnych .  Sekretariat .  Pełnomocnik d/s informacji niejawnych .  Audytor wewnętrzny .  Biuro Rady Miejskiej .  Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji .  Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki .  Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej .  Stanowisko d/s kadrowych . 
wersja do druku