Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
° Dane osobowe
° Narodziny
° Małżeństwo
° Akt zgonu
° Akta stanu cywilnego
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawy obywatelskie > Akta stanu cywilnego strona główna 
2007-02-27 12:33:37
Spisywanie treści testamentu ustnego.Spadkobierca może sporządzić testament, oświadczając swoją ostatnią wolę ustnie, wobec Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w obecności dwóch świadków.Przy spisaniu treści testamentu ustneg  ...więcej

2007-02-27 12:29:19
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy.Do wniosku (druk do pobrania w USC) należy dołączyć: odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa (jeżeli nie znajdują się w tut. USC) oraz potwierdzenie  ...więcej

2007-02-27 12:26:05
Przyjmowanie oświadczeń. Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Następuje na skutek zgodnego oświadczenia małżonków, złożonego przed kierownikiem USC.Małżonkowie prz  ...więcej

2007-02-27 12:04:32
Z wnioskiem o zmianę  imion i nazwisk może wystąpić osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Połaniec (pobyt stały).Wniosek powinien być uzasadniony ważnymi względami: dotychczasowe  ...więcej

2007-02-27 11:58:38
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy. Do wniosku (druk do pobrania w USC) należy dołączyć: odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców - do sprostowania aktu urodzenia, odpis zupeł  ...więcej

2007-02-27 11:03:55
Wniosek o wydanie odpisu. Do otrzymania odpisów z aktów stanu cywilnego uprawnione są:  osoby, których akt dotyczy, ich wstępni i zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, sądy i organy państwow  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 10
następne