Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
° Wykaz danych o dokumentach
° Decyzje środowiskowe
° Wykaz danych o dokumentach OOŚ
° Ochrona przeciwpowodziowa
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska i rolnictwo > Decyzje środowiskowe strona główna 
Decyzje środowiskowe
Postanowienie RDOŚ w Kielcach o konieczności
oceny oddziaływania na środowisko 
 Post_o_koniecznosci_oos.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-03 15:42:14, wprowadzający: Sławomir Mikina
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska  

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące sprostowania oczywistej omyłki. 

 Postanowienie0001.pdf
Informację dodano 2012-01-13 13:04:08, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z postanowieniem dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki.

 Obwieszczenie_.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-13 13:16:45, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu , że zostało wydane postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego elektrowni GDF SUEZ Energia Polska w Połańcu na działkach położonych w miejscowości Zawada i Tursko Małe w gminie Połaniec - teren Elektrowni Połaniec

 Obwieszczenie_GDF.pdf
Informację dodano 2011-12-20 14:46:17, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "LIKWIDACJA BARIER ROZWOJOWYCH - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 w wariencie IV z wyłaczeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 w kilometrażu od 54+123 do około 70+690"

 obwieszczenie_przeprawa.pdf
Informację dodano 2011-12-12 10:12:30, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia; "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 obwieszczenie_RDOS_Rzeszow.pdf
Informację zaktualizowano 2011-10-25 14:23:12, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Obwieszczenie  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie kierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i w Mielcu o wydanie opinii dot. przedsięwzięcia; " likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połaczeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 pismo RDOŚ w Rzeszowie.pdf
Informację dodano 2011-08-30 10:43:03, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 obwieszcz_RDOS_.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-19 11:05:43, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
obwieszczenie  

 


podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek  złożony przez Miasto i Gminę Połaniec dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – Etap II – stanowi kontynuację Etapu I.

 Obwieszcz.Nr2.pdf
Informację dodano 2010-11-26 13:34:28, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

 


podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 25 listopada 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – Etap II – stanowi kontynuację Etapu I.”

 obwieszcz.Nr1.pdf
Informację dodano 2010-11-26 13:33:02, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obiweszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Miasto i Gminę Połaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu na Osiedlu Południe w Połańcu w istniejących pasach drogowych) Etap II – stanowi kontynuację Etapu I oraz że w dniu 20 wrzesnia 2010 roku zostałow wszczęte postepowanie administarcyjne zmierzajace do wydania przedmiotowej decyzji.

 Obwieszczenia_osiedle_Poludnie_ETAPII.pdf
Informację zaktualizowano 2010-09-29 13:48:42, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie art.49 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 25 czerwca 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku”

 osiedle_ Poludnie_ art_ 49.pdf
Informację dodano 2010-07-05 09:11:37, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie art. 21  

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec podaje do publicznej wiadomości,  że w publicznie dostępnych wykazach  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Miasto i Gminę Połaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku


 

 osiedle_ Poludnie_ art_ 21.pdf
Informację dodano 2010-07-05 09:08:31, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec informujace że w dniu 19 maja 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Henryka Bednarskiego zam. 28-230 Połaniec ul. Witosa 4/1 i Pana Andrzeja Bednarskiego zam. Kszczonowice 10, 28-200 Staszów – Firma STABIL z siedziba w Połańcu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku usługowego na warsztat napraw samochodów osobowych na działce położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 6837/225 zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o zasięgnięcie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 Stabil1-art.49.pdf
Informację dodano 2010-06-10 12:01:39, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskui jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Pana Henryka Bednarskiego zam. 28-230 Połaniec ul. Witosa 4/1 i Pana Andrzeja Bednarskiego zam. Krzczonowice 10, 28-200 Staszów – Firma STABIL z siedziba w Połańcu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku usługowego na warsztat napraw samochodów osobowych na działce położonej w Połańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 6837/225.

 Stabil2-art.21.pdf
Informację dodano 2010-06-10 12:00:21, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) - wyadane postanowienie o odstapienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko.

 os_poludnie.pdf
Informację dodano 2010-06-10 11:58:17, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu o podaniu do publicznej wiadomości, że  w terminie 21 dni licząc od dnia 14 kwietnia 2010 roku ogłasza sie udział społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą tzw. "Zielonego Bloku" w Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska na działkach położonych w Zawadzie - teren Elektrowni Połaniec, nr działki 197 i 550/5. W tym terminie można składać ewentualne uwagi i wnioski.  

 kociol_fluidalny.pdf
Informację dodano 2010-04-06 12:14:22, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczeniwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn.: budowa nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą na terenie Elektrowni Połaniec

 obwieszczenia_budowa_kotla_fluidalnego.pdf
Informację zaktualizowano 2010-03-29 11:09:30, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczwenie w sprawie budowy mostu 

Podaje do publicznej wiadomosci obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połaczeniem z drogą wojewódzką Nr 875"

 Obwieszczenie_most.pdf
Informację dodano 2010-03-08 09:01:26, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Pana Zbigniewa Fic, 28-230 Połaniec ul. Działkowców 4 prowadzącego działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa RADKAR w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa stacji diagnostycznej i naprawy samochodów na działkach położonych w Połańcu ul. Krakowska oznaczonych nr ewidencyjnymi 5895/8, 5896/1, 5897/1, 5898/1,5899/1, 5895/9, 6403/3 

 radcar.pdf
Informację dodano 2010-02-03 10:40:14, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie 

 

podaję do publicznej wiadomośc że w dniu 25 stycznia 2010 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku”

 os południe art 49.pdf
Informację zaktualizowano 2010-02-02 10:00:32, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek złożony przez Miasto i Gminę Połaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg gminnych na osiedlu Południe w Połańcu (uzupełnienie istniejących ciągów dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa oraz oczyszczalnia wód deszczowych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i zasilaniem energetycznym oraz budowa wodociągu na Osiedlu Połaniec w Połańcu w istniejących pasach drogowych) – lokalizacje przedsięwzięcia obrazuje załącznik Nr 1 do wniosku

 ospołudnie art 21.pdf
Informację dodano 2010-01-19 13:35:51, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „rozbudowa istniejącej instalacji współspalania biomasy” zlokalizowanej na terenie Elektrowni Połaniec na działkach o nr ewidencyjnych 197 obręb 14 Zawada i 550/5 obręb 10 Tursko Małe, gmina Połaniec

 elektrownia_biomasa.pdf
Informację dodano 2010-01-15 14:53:22, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w dniu 28 grudnia 2009 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO
I GMINĘ POŁANIEC, 28-230 Połaniec została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”.

 obwieszczenie na podstawie art. 49.pdf
Informację dodano 2009-12-30 13:55:05, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczona decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  p.n. budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624

 obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości.pdf
Informację dodano 2009-12-30 13:53:35, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  podaję do publicznej wiadomości że w dniu 09 grudnia 2009 roku zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”.


 


 


 Obwieszczenie_Mielecka3.pdf
Informację dodano 2009-12-10 11:17:36, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie o  odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  p.n. budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”, wystąpiono ponownie do Starosty Staszowskiego w sprawie wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 


 


 

 Obwieszczenie_Mielecka2.pdf
Informację dodano 2009-12-10 10:45:21, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie + karta informacyjna decyzji B 

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie została zamieszczona informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „
rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.

 Karta_informacyjna_B.pdf
Informację dodano 2009-11-24 10:48:50, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości że w dniu 16 listopada 2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.


 


 

 zalinski obwieszczebnie.pdf
Informację dodano 2009-11-24 10:46:00, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

podaję do publicznej wiadomości, że zostały zgromadzone dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji grunt                      ów nr 4702/1 i 4704”.

 Obwieszczenie.pdf
Informację dodano 2009-10-19 10:28:48, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 07 października 2009 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa przedłużenia drogi gminnej nr 364159T do ul. Mieleckiej w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6046/8, 6039, 6485/3, 6040/7, 6040/11, 6040/16, 6040/73, 6040/55, 6046/1, 6047/17, 6048, 6049, 5624”.

 Obwieszczenie_ul-Mielecka.pdf
Informację dodano 2009-10-07 14:03:21, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie że w dniu 21 września  2009 roku w związku ze złożonym wnioskiem przez MIASTO I GMINĘ POŁANIEC, 28-230 Połaniec została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa kompleksowej infrastruktury  technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec–STREFA B” w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”

 2 STREFA.pdf
Informację dodano 2009-09-25 15:20:40, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  p.n. „budowa kompleksowej infrastruktury  technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec–STREFA B” w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”

 1 STREFA.pdf
Informację dodano 2009-09-25 15:19:34, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa ubojni zwierząt rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.


 

 obwieszczenie zalinski.doc
Informację dodano 2009-09-17 09:41:07, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, że w publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie o  odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  p.n. „budowa kompleksowej infrastruktury  technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec–STREFA B”

 strefaB2.pdf
Informację dodano 2009-09-03 10:42:43, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu
postanowienia  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - Strefa B

 stefaB.pdf
Informację dodano 2009-09-03 10:12:18, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:26:37, wprowadzający: Elżbieta Nowak
owieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:25:54, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:25:01, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-07-22 10:23:14, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 strefaB.pdf
Informację dodano 2009-07-22 10:19:36, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-06-29 08:57:09, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  
 obwieszczenie
Informację dodano 2009-06-29 08:51:58, wprowadzający: Elżbieta Nowak
obwieszczenie  

Obwieszczenie na postawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o srodowisku i jeego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniia na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostepnych danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.p. rozbudowa ubojni zwierzat rzeźnych (trzody i bydła) wraz z przetwórstwem mięsa w Połańcu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4702/1 i 4704.

 zalinski.pdf
Informację dodano 2009-04-15 11:33:50, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,  oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa zakładowej stacji paliw na terenie Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa Electrabel Polska

 elpologistyka.doc
Informację zaktualizowano 2008-06-18 14:12:06, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,  oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa zakładowej stacji paliw na terenie Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa Electrabel Polska

 droga_krajowa.doc
Informację zaktualizowano 2008-05-06 14:41:24, wprowadzający: Elżbieta Nowak
Obwieszczenie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,  oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, została umieszczona decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „rozbudowy istniejącej instalacji do współspalania biomasy”

 biomasa.doc
Informację zaktualizowano 2008-04-17 09:17:02, wprowadzający: Elżbieta Nowak
 

OBWIESZCZENIE o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 32 Prawo Ochrony Środowiska

 elaktrownia.doc
Informację dodano 2008-01-17 10:21:13, wprowadzający: Elżbieta Nowak
wersja do druku