Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - po 22.07.2005r. strona główna 
Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
Zakup ambulansu na bazie furgonu wraz z noszami i
ich transportem  

Data ogłoszenia: 2006-09-11
Data otwarcia ofert: 2006-09-21

Rodzaj ogłoszenia: dostawy 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego 
Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jadwiga Pruska 
Adres: Połaniec ul. Ruszczańska 27 
Kod pocztowy: 28-230 
Miejscowość: Połaniec 
Województwo: Świętokrzyskie 
Kraj: Polska 
Telefon: 015-865-03-05 
Faks: 015-865-03-28 
Poczta elektroniczna (e-mail): jadwiga.pruska@umig.polaniec.pl 
Adres internetowy (URL): www.polaniec.pl 
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje 
Taki jak w pkt. I.1 
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia 
Taki jak w pkt. I.1 
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Taki jak w pkt. I.1 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis 
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Zakup ambulansu na bazie furgonu wraz z noszami i ich transportem 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakup Ambulansu sanitarnego przystosowanego do przewozu 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej i 1 osoby w pozycji leżącej; na bazie furgonu wraz z noszami i ich transporterem spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262), oraz spełniającego wymagania określone w normie PN EN 1789 ( w zakresie ambulansu typu A1) i PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania. 
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Połaniec 
II.1.5) Nomenklatura:
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień: 34.11.41.21-3 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy): Zakup Ambulansu sanitarnego przystosowanego do przewozu 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej i 1 osoby w pozycji leżącej; na bazie furgonu wraz z noszami i ich transporterem spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262), oraz spełniającego wymagania określone w normie PN EN 1789 ( w zakresie ambulansu typu A1) i PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania. 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
okres w dniach: 28; 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium 
Nie jest wymagane wniesienie wadium 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
Informacje zawarte w SIWZ dostępne: http://www.polaniec.pl/przetargi/2006/OZ-342-2-2006.zip 
SEKCJA IV: TRYBY 

  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony 
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy): 
  IV.2) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena 
  IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: 
Dostępne do 2006-09-21
Cena 20 zł 
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2006-09-21 10:00 
IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert; 
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2006-09-21 10:30 miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27, pokój nr 226, 28-230 Połaniec 
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? Nie 
 
  V.2) Data wysłania ogłoszenia: 2006-09-11 

--------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU / UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego 
Dane przeniesione z zamówienia. 
Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jadwiga Pruska 
Adres: Połaniec ul. Ruszczańska 27 
Kod pocztowy: 28-230 
Miejscowość: Połaniec 
Województwo: Świętokrzyskie 
Kraj: Polska 
Telefon: 015-865-03-05 
Faks: 015-865-03-28 
Poczta elektroniczna (e-mail): jadwiga.pruska@umig.polaniec.pl 
Adres internetowy (URL): www.polaniec.pl 
SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Dane przeniesione z zamówienia. 
II.1) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
II.3) Nomenklatura:
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3 
II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ambulansu na bazie furgonu wraz z noszami i ich transportem 
II.5) Krótki opis: Zakup Ambulansu sanitarnego przystosowanego do przewozu 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej i 1 osoby w pozycji leżącej; na bazie furgonu wraz z noszami i ich transporterem spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262), oraz spełniającego wymagania określone w normie PN EN 1789 ( w zakresie ambulansu typu A1) i PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania. 
SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia (1) 
III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Nazwa: "Ratownik" J.J. Dolczewski 
Adres: ul. Marszałkowska 60 
Kod pocztowy: 00-545 
Miejscowość: Warszawa 
Województwo: Mazowieckie 
Kraj: Polska 
Telefon: 0-22-628-38-23 
Faks: 0-22-628-38-23 
III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):
Cena: 158005.2
Najniższa cena: 158005.2
Najwyższa cena: 158005.2
Waluta: zł
 
SEKCJA IV: INNE INFORMACJE 
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 2006-10-03 
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1 
IV.3) Data wysłania ogłoszenia: 2006-09-11 

dane dotyczące SIWZ (65kB, ZIP)

 
Informację dodano 2006-12-06 14:29:56, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku
« powrót