Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - po 22.07.2005r. strona główna 
Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
Zakup samochodu osobowego 8 osób + kierowca
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 

Data ogłoszenia: 2006-08-31
Data otwarcia ofert: 2006-09-18

Rodzaj ogłoszenia: dostawy 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego 
Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jadwiga Pruska 
Adres: ul. Ruszczańska 27 
Kod pocztowy: 28-230 
Miejscowość: Połaniec 
Województwo: świętokrzyskie 
Kraj: Polska 
Telefon: 015 865 03 05 
Faks: 015 865 03 28 
Poczta elektroniczna (e-mail): jadwiga.pruska@umig.polaniec.pl 
Adres internetowy (URL): www.polaniec.pl 
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje 
Taki jak w pkt. I.1 
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia 
Taki jak w pkt. I.1 
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Taki jak w pkt. I.1 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis 
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Zakup samochodu osobowego 8 osób + kierowca dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakup samochodu osobowego 8 osób + kierowca dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z ręcznie montowanym podjazdem z tyłu samochodu do wprowadzenia wózka inwalidzkiego (podjazd z blachy aluminiowej pokryty wykładziną antypoślizgową) 
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Połaniec 
II.1.5) Nomenklatura:
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień: 34.11.60.00-3 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy): Zakup samochodu osobowego 8 osób + kierowca dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z ręcznie montowanym podjazdem z tyłu samochodu do wprowadzenia wózka inwalidzkiego (podjazd z blachy aluminiowej pokryty wykładziną antypoślizgową) 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
okres w dniach: 28; 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium 
Wadium nie jest wymagane 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
informacje dostępne w SIWZ zawarte:http://www.polaniec.pl/przetargi/2006/OZ-342-1-2006.zip Uwaga: 1. Pytania złożone przez oferentów: Pytanie: "Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o pojemnosci 2,0 TDdi (1998cm3) o mocy silnika 100KM oraz kołami 15", z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań przetargowych?" 1. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zamiany parametrów samochodu. 2. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny o pojemności 1896cm3 i mocy silnika powyżej 100KM? 2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zamiany parametrów samochodu. 
SEKCJA IV: TRYBY 

  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony 
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy): 
  IV.2) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena 
  IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: 
Dostępne do 2006-09-18
Cena 20 zł 
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2006-09-18 10:00 
IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert; 
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2006-09-18 10:30 miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pokój 226 
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? Nie 
 
  V.2) Data wysłania ogłoszenia: 2006-08-31 

--------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU / UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA 
ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONO 
Uzasadnienie unieważnienia zamówienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa Zamówień Publicznych /Dz. U. 2004.19.177 z poźn. zm./ Miasto i Gmina Połaniec unieważnia przetarg nieograniczony OZ/342/1/2006 na zakup samochodu osobowego 8 osób + kierwoca, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z ręcznie montowanym podjazdem z tyły samochodu do wprowadzania wózka inwalidzkiego /podjazd z blach aluminiowej pokryty wykładziną antyposlizgową - z powodu braku ofert 
Data unieważnienia zamówienia: 2006-09-19 

dane dotyczące SIWZ (48kB, ZIP)

 
Informację dodano 2006-12-06 14:27:50, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku
« powrót