Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - po 22.07.2005r. strona główna 
Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
Wykonanie 2 szt. studni do głębokości w
przedziale 17,0 - 20,0 m w miejscowości Rybitwy
gmina Połaniec  

Data ogłoszenia: 2006-08-09
Data otwarcia ofert: 2006-08-24

Rodzaj ogłoszenia: usługi 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego 
Nazwa: Miasto i Gmina Polaniec 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Mirosław Szczukiewicz 
Adres: ul. Ruszczańska 27 
Kod pocztowy: 28-230 
Miejscowość: Połaniec 
Województwo: świętokrzyskie 
Kraj: Polska 
Telefon: 015 865 03 05 
Faks: 015 865 03 28 
Poczta elektroniczna (e-mail): miroslaw.szczukiewicz@umig.polaniec.pl 
Adres internetowy (URL): www.polaniec.pl 
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje 
Taki jak w pkt. I.1 
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia 
Taki jak w pkt. I.1 
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Taki jak w pkt. I.1 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis 
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Wykonanie 2 szt. studni do głębokości w przedziale 17,0 - 20,0 m w miejscowości Rybitwy gmina Połaniec 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - Wykonanie dwóch odwiertów sposobem mechaniczno - udarowym - Zafiltrowanie filtrem szczelinowym - Wykonanie próbnego pompowania - Wykonanie badań laboratoryjnych: 2 próby wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z I i III stopnia pompowania, 1 próba wody do analizy fizyko-chemicznej, bakteriologicznej z III stopnia pompowania zespołowego otworów - Wykonanie pomiarów geodezyjnych - Wykonanie badan hydrogeologicznych dla studni i w oparciu o uzyskane wyniki opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla kompletu 3 odwiertów wraz z uzyskaniem niezbędbędnych opinii i uzgodnień 
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: teren gminy Połaniec 
II.1.5) Nomenklatura:
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień: 74 27 10 00-9 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy): - Wykonanie dwóch odwiertów sposobem mechaniczno - udarowym - Zafiltrowanie filtrem szczelinowym - Wykonanie próbnego pompowania - Wykonanie badań laboratoryjnych: 2 próby wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z I i III stopnia pompowania, 1 próba wody do analizy fizyko-chemicznej, bakteriologicznej z III stopnia pompowania zespołowego otworów - Wykonanie pomiarów geodezyjnych - Wykonanie badan hydrogeologicznych dla studni i w oparciu o uzyskane wyniki opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla kompletu 3 odwiertów wraz z uzyskaniem niezbędbędnych opinii i uzgodnień 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
okres w dniach: 98; 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium 
1000 zł 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
Informacje zawarte w SIWZ dostępne:http://www.polaniec.pl/przetargi/2006/IM-PK-342-92-2006.zip Uwaga: Aneks nr 1 do SIWZ § 1 Zmienia się punkt 3.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 3.3. Opis przedmiotu zamówienia zakres rzeczowy: - Wykonanie dwóch otworów sposobem mechaniczno-udarowym - Zafiltrowanie filtrem szczelinowym (dwóch studni). - Wykonanie próbnego pompowania (dwóch studni). - Wykonanie badań laboratoryjnych: 2 próby wody do analizy fizyko- chemicznych i bakteriologicznych z I i III stopnia pompowania, 1 próby wody do analizy fizyko-chemicznej, bakteriologicznej i technologicznej z III stopnia pompowania zespołowego otworów (trzech studni). - Pompowanie zespołowe otworów trzema stopniami depresji w czasie 48h + 48h + 48h (trzech studni). - Wykonanie pomiarów geodezyjnych (dwóch studni). - Wykonanie badań hydrogeologicznych dla studni i w oparciu o uzyskane wyniki opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla kompletu 3 odwiertów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. § 2 Pozostałe punkty specyfikacji pozostają bez zmian 
SEKCJA IV: TRYBY 

  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony 
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy): 
  IV.2) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena 
  IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: 
Dostępne do 2006-08-24
Cena 20 zł 
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2006-08-24 10:00 
IV.3.3) Termin zwiÂązania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert; 
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2006-08-24 10:30 miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Polaniec, pokój nr 226 
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? Nie 
 
  V.2) Data wysłania ogłoszenia: 2006-08-09 

--------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU / UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA 
ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONO 
Uzasadnienie unieważnienia zamówienia: Zamawiajacy uniewaznił postepowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty nie odrzuconej -104 941 zł (brutto) przewyższa kwotę jaka Zamawiajacy może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia. Środki finansowe przeznaczone w budżecie MiG Połaniec na realizacje powyższego zadania to 66 000zł (brutto). 
Data unieważnienia zamówienia: 2006-09-01 

dane dotyczące SIWZ (72kB, ZIP)

 
Informację dodano 2006-12-06 14:25:29, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku
« powrót