UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w
ewidencji podatkowej  

Procedura:
I. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM MIESZKAŃCÓW
1. Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

2. Urząd, w którym załatwisz sprawę:
Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28 – 230 Połaniec
Jednostka:
Referat Finansowo Księgowy pok. 107 lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 218

3. Uwagi:
1.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
a) stwierdzenia niezalegania w podatkach,
b) stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych, c) wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
d) stwierdzenia figurowania w ewidencji podatkowej jako podatnika podatków
e) innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), identyfikator podatkowy, żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.

4. Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne

5. Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

6. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatkowej

7. Opłaty
Za wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatkowej – 17,00 zł
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu, pok. nr 101  lub na nr konta: 85 9425 0008 0000 2349 2006 0015
BS Połaniec

Wolne od opłaty są podania i zaświadczenia w następujących sprawach:
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.
Od opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.


8. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. nr 218

9. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Aby można było złożyć wniosek do urzędu elektronicznie poprzez platformę e-PUAP konieczne jest posiadanie konta użytkownika na e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl) – konto jest bezpłatne.
1. Treść wniosku wraz z niezbędnymi danymi kopiujemy do odpowiednich pól formularza zamieszczonego na epuap.gov.pl i załączamy potwierdzenie wpłaty (pkt. I.7 procedury).
lub
2. W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
wypełniony formularz podpisany elektronicznie wraz z potwierdzeniem wpłaty (pkt. I.7 procedury) załączamy do wniosku składanego przez e-PUAP.
lub
3. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu:
wypełniony formularz podpisujemy ręcznie, a następnie zeskanowany dokument wraz z potwierdzeniem wpłaty (pkt. I.7 procedury) załączamy do wniosku składanego przez e-PUAP.

Przejdź do formularza ogólnego: wniosek na platformie e-PUAP lub formularza bezpośredniego: wniosek na platformie e-PUAP

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o figurowani w ewidencji podatkowej

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o figurowani w ewidencji podatkowej

 
Informację zaktualizowano 2013-03-14 13:05:48, wprowadzający: Sławomir Mikina
wersja do druku
« powrót