bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Podatki i opłaty lokalne
 

Uzyskanie informacji z akt spraw podatkowych.

 

Podstawy prawne:

- przepisy regulujące udzielanie informacji można znaleźć w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)
- przepisy regulujące zwolnienie z opłaty skarbowej zawarte są w ustawie z dnia 9 września 2000r. o opłacie    skarbowej (Dz. U. z 2000r. Nr 86 poz. 960.

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca.

Wymagane dokumenty:

Wniosek /podanie o udostępnienie informacji z akt spraw podatkowych.

Tryb odwoławczy:

Podatnikowi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Opłaty:

Wniosek /podanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Uwagi:

Informacji z akt spraw podatkowych udziela się:
1. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2. Organom podatkowym.
3. Organom kontroli skarbowym.
4. Pracownikom wywiadu skarbowego.
5. Najwyższej Izbie Kontroli.
6. Sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym na piśmie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, służbom     ochrony państwa.
7. Biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego.
8. Wojewodzie i Prezesowi Urzędu Do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Organom celnym.
10. Powiatowym i wojewódzkim urzędom pracy.
11 KRUS.
12. ZUS.
13.Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
14. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji zadań ustawowych.
15. Komornikom sądowym.
16. Innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.


Etapy - czynności procedury:
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników.

Etap 1:

Wnioskodawca składa wniosek /podanie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Etap 2:

Informację należy odebrać osobiście, wówczas do jej odebrania niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zostanie przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor ds. księgowości podatkowej Pani D. Dzieciuch, Pani M. Sowińska, oraz Pani J. Jarkowska - pokój Nr 124.

 
Informację zaktualizowano 2007-12-05 10:35:07, wprowadzający: Henryk Błąd
 

Odwołania od decyzji wydanych w sprawach podatkowych.

 

Podstawy prawne:

- przepisy regulujące stosowanie trybu odwołań można znaleźć w art. 220-235 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm
- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia zawarte są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 163 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie zostanie przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania chyba, że  w tym terminie organ podatkowy wyda decyzję na podstawie art. 226 O.P. Natomiast SKO powinno rozpatrzyć odwołanie w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania.

 

Uwagi:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
Sprawę można załatwić w pokoju 107 w Urzędzie Miasta


Etap 1:

1. Wnioskodawca składa odwołanie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

2. Organ podatkowy przesyła wraz z kompletem dokumentów do SKO w Kielcach.
3. Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor ds. księgowości podatkowej Pani Danuta Dzieciuch i Pani Małgorzata Sowińska.

Etap 2:

Informacja wnoskodawcy o przekazaniu dokumentów wraz z odwołaniem do SKO w Kielcach, skąd należy oczekiwać odpowiedzi. 

 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-18 10:28:37, wprowadzający: Henryk Błąd
 

Uzyskanie ulgi podatkowej w formie: a) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty b) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę c) umożenia w całości lub w części zaległości podatkowych odsetek za zwłokę.

Podstawy prawne:
- przepisy regulujące stosowanie ulg podatkowych można znaleźć w art. 67a § 1 i 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

- przepisy dotyczące pomocy publicznej- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczącej pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) (Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz 1775.) 
- zakres i formę składanych przez przedsiębiorcę informacji można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę (Dz, U. z 2002r. Nr 196 poz. 1654)
- przepisy określające sposoby obliczania wielkości otrzymanej pomocy publicznej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2006r. Nr 183 poz. 1355.)
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu podania wraz z kompletem załączników, nie później niż w ciągu jednego miesiąca
Wymagane dokumenty:
Podanie plus załączniki:
1) Dla osób fizycznych:
a) nie prowadzących działalności gospodarczej:
- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów,
- odcinki rent, emerytur,
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,
- zaświadczenie o formie przyznanej pomocy z Ośrodków Pomocy Społecznej,
- wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy.
b) prowadzących działalność gospodarczą:
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok , w którym podatnik składa podanie,
- informacja o udzielonej pomocy publicznej za 3 ostatnie lata (budźetowe),
- wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym.
c) inne załączniki:
- orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo,
- zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia,
- rachunki za wykupione leki,
- inne.
2) Dla osób prawnych:
- sprawozdania F01,
- bilansu,
- rachunku wyników,
- opinii banku o stanie prowadzonego rachunku bieżącego,
- inne.
Tryb odwoławczy:
- podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

Uwagi:
Sprawę można załatwić w pokoju 107 i 124 w Urzędzie Miasta i Gminy.


 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-31 11:48:59, wprowadzający: Henryk Błąd
 

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego stan prawny zgodny z prowadzonymi przez tutejszy urząd rejestrami bądź ewidencjami podatkowymi.


Podstawy prawne:

Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń:
- art. 306a-306k ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2005r. Nr 165 poz. 1374)
przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej:
- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie:
- zaświadczenia o figurowaniu /nie figurowaniu/ w ewidencji podatkowej z podaniem nr NIP.
Opłaty:
Podanie oraz zaświadczenia dotyczące niektórych spraw nie podlegają opłacie skarbowej lub są zwolnione. 
O pełną informacje proszę pytać w pokoju 107 w Urzędzie Miasta i Gminy.  
Uwagi:
Zaświadczenie należy odebrać osobiście, wówczas do odebrania zaświadczenia niezbędny będzie dowód osobisty wnioskodawcy lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Sprawę można załatwić w pokoju 107 w Urzędzie Miasta i Gminy.

 
Etap 1:
Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor Pani B. Grzybowska. 
Etap 2:
Zaświadczenie udostępniane jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor Pani B. Grzybowska.

 
Informację zaktualizowano 2008-01-18 10:09:15, wprowadzający: Henryk Błąd
 

Uzyskanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach lokalnych

Podstawy prawne:
Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń:
- art. 306a-306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2005r. Nr 165 poz. 1374)
Przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej:
- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lokalnych.
Opłaty:
Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Opłata wynosi 21,00 zł. 
Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu. 
Uwagi:
Zaświadczenie należy odebrać osobiście, wówczas do odebrania zaświadczenia niezbędny będzie dowód osobisty wnioskodawcy lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Sprawę można załatwić w pokoju 107 w Urzędzie Miasta i Gminy.


Etap 1:
Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor d/s księgowości podatkowej Pani Małgorzata Sowińska i Pani Danuta Dzieciuch
Etap 2:
Zaświadczenie udostępniane jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor d/s księgowości podatkowej Pani Małgorzata Sowińska i Pani Danuta Dzieciuch

 
Informację zaktualizowano 2008-01-18 10:00:01, wprowadzający: Henryk Błąd
 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym

Podstawy prawne:
- przepisy regulujące powstanie zobowiązania podatkowego - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 zpóźn. zm),
- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.),
-przepisy dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych można znaleźć w art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz 844 z późn. zm.),
-przepisy dotyczące podatku rolnego można znależć w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
- przepisy dotyczące podatku leśnego można znaleźć w ustawie z dnia 3 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z póżn. zm.),

Aktualnie obowiązujące uchwały podatkowe:

-Uchwała Nr XVI/73/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec,
- Uchwała Nr XVI/74/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XXXVI/258/05 RM w Połańcu z 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
- Uchwała Nr XXXVII/264/05 RM w Połańcu z 29 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, 

- Uchwała Nr XVI/75/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XVII/91/07 RM w Połańcu z 27 grudnia 2007r.w sprawie zmiany Uchwały RM w Połańcu Nr XVII/75/07 z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środkow transportowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 29 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.). 
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu bezbłędnie wypełnionych informacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
Wymagane dokumenty:
1) Osoby fizyczne:
- na druku (wzór) informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- na druku (wzór DT) informacje o środkach transportowych.
2) Osoby prawne:
- na druku (wzór) deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok,
- na druku (wzór) deklarację na podatek leśny,
- na druku (wzór) deklarację na podatek rolny,
- na druku (wzór) deklaracje na podatek od środków transportowych.
Tryb odwoławczy:
- podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do SKO w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem UMiG Połaniec.
Opłaty:
Złożenie deklaracji nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:
Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego załatwimy w pokoju Nr 107, a podatku od środków transportowych w pokoju 124.

 
Etap 1:
Podatnik składa informację osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Stanowiska odpowiedzialne: Inspektorzy ds. księgowości podatkowej i budżetowej Pani D. Dzieciuch, Pani M. Sowńska, Pani J. Jarkowska i Pani B. Grzybowska.
Etap 2:
Decyzja zostanie dostarczona na adres podatnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-31 12:11:37, wprowadzający: Henryk Błąd
 

Zgłoszenie zmian mających wpływ na korektę wymiaru podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych

Podstawy prawne:
- przepisy regulujące powstanie zobowiązania podatkowego - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 zpóźn. zm),
- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.),
-przepisy dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych można znaleźć w art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz 844 z późn. zm.),
-przepisy dotyczące podatku rolnego można znaleźć w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
- przepisy dotyczące podatku leśnego można znaleźć w ustawie z dnia 3 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z póżn. zm.),

Aktualnie obowiązujące uchwały podatkowe:

-Uchwała Nr XVI/73/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec,
- Uchwała Nr XVI/74/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XXXVI/258/05 RM w Połańcu z 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
- Uchwała Nr XXXVII/264/05 RM w Połańcu z 29 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, 

- Uchwała Nr XVI/75/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XVII/91/07 RM w Połańcu z 27 grudnia 2007r.w sprawie zmiany Uchwały RM w Połańcu Nr XVII/75/07 z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środkow transportowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 29 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.). 

Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu bezbłędnie wypełnionych informacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
Wymagane dokumenty:
1) Osoby fizyczne:
- na druku (wzór) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- na druku (wzór DT) informacje o środkach transportowych.
2) Osoby prawne;
- na druku (wzór) deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok,
- na druku (wzór) deklarację na podatek leśny,
- na druku (wzór) deklarację na podatek rolny,
- na druku (wzór) deklaracje na podatek od środków transportowych,
Tryb odwoławczy: 
- podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do SKO w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem UMiG Połaniec.
Opłaty:
Złożenie zmiany informacji lub deklaracji nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:
Zmiany-korekty wymiarów podatków należy zgłosić w przypadku m.in.:
- sprzedaży lub nabycia nowej nieruchomości, gruntów rolnych, lasu, środka transportowego,
- rozbiórki nieruchomości,
- likwidacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- powiększenia lub zmniejszenia powierzchni budynku lub budowli, gospodarstwa leśnego lub lasu,
- zmiany przeznaczenia użytkowania budynku,
- rozwiązania umowy dzierżawy,
- zmiany w ewidencji geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie,
- inne.
Sprawę można załatwić w pokoju Nr 107 i 124 w Urzędzie Miasta

Etap 1:
Podatnik składa korektę informacji lub deklaracji osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Stanowiska odpowiedzialne: Inspektorzy ds. księgowości podatkowej i budżetowej Pani D. Dzieciuch Pani M. Sowińska, Pani J. Jarkowska i Pani B. Grzybowska.
Etap 2:
Decyzja zostanie przesłana na adres podatnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Stanowiska odpowiedzialne: Inspektorzy ds. księgowości podatkowej i budżetowej Pani D. Dzieciuch Pani M. Sowńska, Pani J. Jarkowska i Pani B. Grzybowska.

 
Informację zaktualizowano 2008-01-31 12:15:57, wprowadzający: Henryk Błąd
Uchwała Nr XVI/73/07 z dnia 27 listopada 2007
roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy
Połaniec 
 Uchwala73.pdf
Informację zaktualizowano 2008-02-13 13:46:20, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Uchwała Nr XVI/74/07 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 27 listopada 2007r. w sprawie okreśłenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 uchwala74.pdf
Informację zaktualizowano 2007-12-05 10:29:07, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Uchwała Nr XVI/75/07 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 27 listopada 2007r. w sprawie okreśłenia
wysokości stawek w podatku od środków
transportowych 
 Uchwala75.pdf
Informację zaktualizowano 2008-02-13 13:45:48, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Deklaracje na podatek rolny, leśny, od
nieruchomości 
 deklaracje.doc
Informację dodano 2007-12-05 10:37:56, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w
ewidencji podatkowej  

Procedura:
I. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM MIESZKAŃCÓW
1. Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

2. Urząd, w którym załatwisz sprawę:
Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28 – 230 Połaniec
Jednostka:
Referat Finansowo Księgowy pok. 107 lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 218

3. Uwagi:
1.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
a) stwierdzenia niezalegania w podatkach,
b) stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych, c) wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
d) stwierdzenia figurowania w ewidencji podatkowej jako podatnika podatków
e) innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), identyfikator podatkowy, żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.

4. Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne

5. Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

6. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatkowej

7. Opłaty
Za wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatkowej – 17,00 zł
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu, pok. nr 101  lub na nr konta: 85 9425 0008 0000 2349 2006 0015
BS Połaniec

Wolne od opłaty są podania i zaświadczenia w następujących sprawach:
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.
Od opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.


8. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. nr 218

9. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Aby można było złożyć wniosek do urzędu elektronicznie poprzez platformę e-PUAP konieczne jest posiadanie konta użytkownika na e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl) – konto jest bezpłatne.
1. Treść wniosku wraz z niezbędnymi danymi kopiujemy do odpowiednich pól formularza zamieszczonego na epuap.gov.pl i załączamy potwierdzenie wpłaty (pkt. I.7 procedury).
lub
2. W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
wypełniony formularz podpisany elektronicznie wraz z potwierdzeniem wpłaty (pkt. I.7 procedury) załączamy do wniosku składanego przez e-PUAP.
lub
3. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu:
wypełniony formularz podpisujemy ręcznie, a następnie zeskanowany dokument wraz z potwierdzeniem wpłaty (pkt. I.7 procedury) załączamy do wniosku składanego przez e-PUAP.

Przejdź do formularza ogólnego: wniosek na platformie e-PUAP lub formularza bezpośredniego: wniosek na platformie e-PUAP

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o figurowani w ewidencji podatkowej

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o figurowani w ewidencji podatkowej

 
Informację zaktualizowano 2013-03-14 13:05:48, wprowadzający: Sławomir Mikina
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 

Procedura:
I. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM MIESZKAŃCÓW
1. Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

2. Urząd, w którym załatwisz sprawę:
Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28 – 230 Połaniec
Jednostka:
Referat Finansowo Księgowy pok. 107 lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 218

3. Uwagi:
1.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
a) stwierdzenia niezalegania w podatkach,
b) stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych, c) wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
d) stwierdzenia figurowania w ewidencji podatkowej jako podatnika podatków
e) innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), identyfikator podatkowy, żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.

4. Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne

5. Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

6. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

7. Opłaty
 Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21,00 zł
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu, pok. nr 101  lub na nr konta: 85 9425 0008 0000 2349 2006 0015
BS Połaniec

Wolne od opłaty są podania i zaświadczenia w następujących sprawach:
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.
Od opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.


8. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. nr 218

9. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Aby można było złożyć wniosek do urzędu elektronicznie poprzez platformę e-PUAP konieczne jest posiadanie konta użytkownika na e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl) – konto jest bezpłatne.
1. Treść wniosku wraz z niezbędnymi danymi kopiujemy do odpowiednich pól formularza zamieszczonego na epuap.gov.pl i załączamy potwierdzenie wpłaty (pkt. I.7 procedury).
lub
2. W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
wypełniony formularz podpisany elektronicznie wraz z potwierdzeniem wpłaty (pkt. I.7 procedury) załączamy do wniosku składanego przez e-PUAP.
lub
3. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu:
wypełniony formularz podpisujemy ręcznie, a następnie zeskanowany dokument wraz z potwierdzeniem wpłaty (pkt. I.7 procedury) załączamy do wniosku składanego przez e-PUAP.

Przejdź do formularza: wniosek na platformie e-PUAP

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o nie zaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o nie zaleganiu w podatkach

 
Informację zaktualizowano 2013-03-14 12:39:06, wprowadzający: Sławomir Mikina
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMIKOMUNALNYMI - DLA NIE ZAMIESZKUJĄCYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych)

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.01.2014
Informację zaktualizowano 2014-01-10 12:29:02, wprowadzający: Barbara Grzybowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl