Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Podatki i opłaty lokalne
 

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego stan prawny zgodny z prowadzonymi przez tutejszy urząd rejestrami bądź ewidencjami podatkowymi.


Podstawy prawne:

Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń:
- art. 306a-306k ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2005r. Nr 165 poz. 1374)
przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej:
- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie:
- zaświadczenia o figurowaniu /nie figurowaniu/ w ewidencji podatkowej z podaniem nr NIP.
Opłaty:
Podanie oraz zaświadczenia dotyczące niektórych spraw nie podlegają opłacie skarbowej lub są zwolnione. 
O pełną informacje proszę pytać w pokoju 107 w Urzędzie Miasta i Gminy.  
Uwagi:
Zaświadczenie należy odebrać osobiście, wówczas do odebrania zaświadczenia niezbędny będzie dowód osobisty wnioskodawcy lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Sprawę można załatwić w pokoju 107 w Urzędzie Miasta i Gminy.

 
Etap 1:
Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor Pani B. Grzybowska. 
Etap 2:
Zaświadczenie udostępniane jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Inspektor Pani B. Grzybowska.

 
Informację zaktualizowano 2008-01-18 10:09:15, wprowadzający: Henryk Błąd
wersja do druku
« powrót