Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Podatki i opłaty lokalne
 

Uzyskanie ulgi podatkowej w formie: a) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty b) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę c) umożenia w całości lub w części zaległości podatkowych odsetek za zwłokę.

Podstawy prawne:
- przepisy regulujące stosowanie ulg podatkowych można znaleźć w art. 67a § 1 i 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

- przepisy dotyczące pomocy publicznej- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczącej pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) (Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz 1775.) 
- zakres i formę składanych przez przedsiębiorcę informacji można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę (Dz, U. z 2002r. Nr 196 poz. 1654)
- przepisy określające sposoby obliczania wielkości otrzymanej pomocy publicznej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2006r. Nr 183 poz. 1355.)
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu podania wraz z kompletem załączników, nie później niż w ciągu jednego miesiąca
Wymagane dokumenty:
Podanie plus załączniki:
1) Dla osób fizycznych:
a) nie prowadzących działalności gospodarczej:
- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów,
- odcinki rent, emerytur,
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,
- zaświadczenie o formie przyznanej pomocy z Ośrodków Pomocy Społecznej,
- wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy.
b) prowadzących działalność gospodarczą:
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok , w którym podatnik składa podanie,
- informacja o udzielonej pomocy publicznej za 3 ostatnie lata (budźetowe),
- wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym.
c) inne załączniki:
- orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo,
- zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia,
- rachunki za wykupione leki,
- inne.
2) Dla osób prawnych:
- sprawozdania F01,
- bilansu,
- rachunku wyników,
- opinii banku o stanie prowadzonego rachunku bieżącego,
- inne.
Tryb odwoławczy:
- podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

Uwagi:
Sprawę można załatwić w pokoju 107 i 124 w Urzędzie Miasta i Gminy.


 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-31 11:48:59, wprowadzający: Henryk Błąd
wersja do druku
« powrót