bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Podatki i opłaty lokalne
 

Uzyskanie ulgi podatkowej w formie: a) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty b) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę c) umożenia w całości lub w części zaległości podatkowych odsetek za zwłokę.

Podstawy prawne:
- przepisy regulujące stosowanie ulg podatkowych można znaleźć w art. 67a § 1 i 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

- przepisy dotyczące pomocy publicznej- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczącej pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) (Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz 1775.) 
- zakres i formę składanych przez przedsiębiorcę informacji można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę (Dz, U. z 2002r. Nr 196 poz. 1654)
- przepisy określające sposoby obliczania wielkości otrzymanej pomocy publicznej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2006r. Nr 183 poz. 1355.)
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu podania wraz z kompletem załączników, nie później niż w ciągu jednego miesiąca
Wymagane dokumenty:
Podanie plus załączniki:
1) Dla osób fizycznych:
a) nie prowadzących działalności gospodarczej:
- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów,
- odcinki rent, emerytur,
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,
- zaświadczenie o formie przyznanej pomocy z Ośrodków Pomocy Społecznej,
- wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy.
b) prowadzących działalność gospodarczą:
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok , w którym podatnik składa podanie,
- informacja o udzielonej pomocy publicznej za 3 ostatnie lata (budźetowe),
- wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym.
c) inne załączniki:
- orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo,
- zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia,
- rachunki za wykupione leki,
- inne.
2) Dla osób prawnych:
- sprawozdania F01,
- bilansu,
- rachunku wyników,
- opinii banku o stanie prowadzonego rachunku bieżącego,
- inne.
Tryb odwoławczy:
- podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

Uwagi:
Sprawę można załatwić w pokoju 107 i 124 w Urzędzie Miasta i Gminy.


 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-31 11:48:59, wprowadzający: Henryk Błąd
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl