Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Podatki i opłaty lokalne
 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym

Podstawy prawne:
- przepisy regulujące powstanie zobowiązania podatkowego - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 zpóźn. zm),
- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.),
-przepisy dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych można znaleźć w art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz 844 z późn. zm.),
-przepisy dotyczące podatku rolnego można znależć w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
- przepisy dotyczące podatku leśnego można znaleźć w ustawie z dnia 3 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z póżn. zm.),

Aktualnie obowiązujące uchwały podatkowe:

-Uchwała Nr XVI/73/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec,
- Uchwała Nr XVI/74/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XXXVI/258/05 RM w Połańcu z 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
- Uchwała Nr XXXVII/264/05 RM w Połańcu z 29 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, 

- Uchwała Nr XVI/75/07 RM w Połańcu z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XVII/91/07 RM w Połańcu z 27 grudnia 2007r.w sprawie zmiany Uchwały RM w Połańcu Nr XVII/75/07 z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środkow transportowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 29 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.). 
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu bezbłędnie wypełnionych informacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
Wymagane dokumenty:
1) Osoby fizyczne:
- na druku (wzór) informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- na druku (wzór DT) informacje o środkach transportowych.
2) Osoby prawne:
- na druku (wzór) deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok,
- na druku (wzór) deklarację na podatek leśny,
- na druku (wzór) deklarację na podatek rolny,
- na druku (wzór) deklaracje na podatek od środków transportowych.
Tryb odwoławczy:
- podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do SKO w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem UMiG Połaniec.
Opłaty:
Złożenie deklaracji nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:
Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego załatwimy w pokoju Nr 107, a podatku od środków transportowych w pokoju 124.

 
Etap 1:
Podatnik składa informację osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Stanowiska odpowiedzialne: Inspektorzy ds. księgowości podatkowej i budżetowej Pani D. Dzieciuch, Pani M. Sowńska, Pani J. Jarkowska i Pani B. Grzybowska.
Etap 2:
Decyzja zostanie dostarczona na adres podatnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-31 12:11:37, wprowadzający: Henryk Błąd
wersja do druku
« powrót