bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Ewidencja, rejestry, archiwa strona główna 
Rejestr instytucji kultury
 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Połaniec, jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).
Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Połaniec. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie – otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 
Informację zaktualizowano 2013-02-14 12:37:20, wprowadzający: Sławomir Mikina
Rejestr instytucji kultury – Gmina Połaniec 

Rejestr instytucji kultury – Gmina Połaniec

 rej_inst_kultury_2012.pdf
Informację dodano 2013-02-14 13:40:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Spis rejestrów publicznych .  Rejestr instytucji kultury . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl